MASZ PRAWO sp. z o.o., ul. Kościelna 11A, 43-109 Tychy

ODEBRANIE PRAWA JAZDY – poradnik kierowcy

Kiedy odbiorą mi prawo jazdy
ODEBRANIE PRAWA JAZDY

Kto, kiedy i za co może zatrzymać nasze prawo jazdy?


Wstęp i poprzedni stan prawny.

Do napisania niniejszego artykułu zainspirował mnie komentarz jednego z czytelników bloga, Pana Artura, który zapytał jak dokładnie rozumieć i jak się powinno stosować przepisy rozszerzające katalog wykroczeń, za które prawo jazdy kierowcy może zostać zatrzymane. Choć dla mnie rozumienie nowych przepisów jest jednoznaczne, nowelizacja została dokonana dość niechlujnie i mało precyzyjnie, więc różne opinie na ten temat są nieuniknione. Zanim zacznę omawiać zmiany, przypomnę iż dotychczas Policja i ITD miały prawo, podczas kontroli drogowej, zatrzymać nasze prawo jazdy kiedy: podejrzewały naszą nietrzeźwość, prawo jazdy było nieczytelne, funkcjonariusz podejrzewał jego podrobienie, minął termin jego ważności, uprzednio wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, cofnięciu uprawnień do kierowania, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub przekroczono limit punktów karnych. Te okoliczności od lat nie uległy zmianie i w dzisiejszym stanie prawnym nadal grozi nam za nie zatrzymanie prawa jazdy.


Nowe wykroczenia powodujące zatrzymanie prawa jazdy.

Pomijając kwestie związane z blokadą alkoholową w niektórych samochodach, ostatnia nowelizacja wprowadziła dwa interesujące większość kierowców przypadki zatrzymania prawa jazdy przez Policję/ITD. Są to: przypadek przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym i przypadek przewożenia osób w liczbie przekraczającej ilość miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym. Przyjrzyjmy się dokładniej tym wykroczeniom.


Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Aby można było zastosować wobec nas sankcję polegającą na zatrzymaniu prawa jazdy, funkcjonariusz Policji/ITD musi podczas kontroli na drodze stwierdzić, że przekroczyliśmy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h i że odbyło się to w obszarze zabudowanym. Tylko łączne wystąpienie tych elementów powoduje, że funkcjonariusz będzie miał uprawnienia do zatrzymania naszego prawa jazdy za to wykroczenie. Na przykład:

 • na drodze ekspresowej jednojezdniowej (dopuszczalne: 100 km/h) jedziemy z prędkością 160 km/h – funkcjonariusz nie może zatrzymać naszego prawa jazdy na powyższej podstawie, bo nie jest to obszar zabudowany.

 • w obszarze zabudowanym (dopuszczalne: 50 km/h) jedziemy z prędkością 100 km/h – funkcjonariusz nie może zatrzymać naszego prawa jazdy na powyższej podstawie, bo nie przekroczyliśmy dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h.

 • na remontowanej drodze poza miastem, gdzie stoi znak z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, jedziemy z prędkością 90 km/h – funkcjonariusz nie może zatrzymać naszego prawa jazdy na powyższej podstawie, bo nie jest to obszar zabudowany.

 • w strefie śródmiejskiej, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h poruszamy się z prędkością 81 km/h, w godzinach od 5:01 do 22:59 – funkcjonariusz ma obowiązek zatrzymać nasze prawo jazdy, bowiem przekroczyliśmy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Pamiętajmy, że takie strefy (np. strefa „Tempo 30” w Katowicach) albo już zostały wprowadzone, albo niebawem będą wprowadzone w większości centrów dużych miast, więc nawet przy braku korków polecam zdjąć na tych obszarach nogę z gazu.


Przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną
w dowodzie rejestracyjnym.

Sankcja w postaci zatrzymania prawa jazdy za to wykroczenie brzmi niezwykle surowo, zwłaszcza dla posiadaczy dużych samochodów, formalnie zarejestrowanych jako czteromiejscowe. W praktyce jednak będzie ona wyjątkowo rzadko stosowana, bowiem nie zatrzymuje się prawa jazdy jeśli liczba nadmiarowych osób w samochodach osobowych nie przekracza dwóch. Czyli, jeśli w samochodach formalnie dwumiejscowych przewozimy do czterech osób, w formalnie czteromiejscowych przewozimy do sześciu osób i w formalnie pięciomiejscowych przewozimy do siedmiu osób – funkcjonariusz nie może zatrzymać naszego prawa jazdy. Z uwagi na to, że przekroczenie przez nas tych limitów będzie zdarzać się niezwykle rzadko, nie będę eksponował tego wykroczenia w dalszej części bloga.


Zatrzymanie prawa jazdy przez starostę.

Jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję/ITD, takie zatrzymanie potwierdza, po przekazaniu mu dokumentu prawa jazdy, właściwy miejscowo starosta poprzez wydanie decyzji administracyjnej, obarczonej rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że nawet jeśli tę decyzję zaskarżymy, i tak będziemy zobowiązani do zwrotu staroście prawa jazdy, a w razie nie dopełnienia tego obowiązku w terminie, powinniśmy się liczyć z odebraniem nam dokumentu w drodze postępowania egzekucyjnego. Zaskarżając tę decyzję, można wnioskować do SKO o uchylenie rygoru jej natychmiastowej wykonalności, ale jeśli nie mamy na poparcie tego wniosku naprawdę szczególnych okoliczności, nie liczyłbym tutaj na sukces. Starosta wydaje w/w decyzję na okres 3 miesięcy, a w razie stwierdzenia że mimo to dalej prowadzimy samochód, może wydać kolejną, przedłużającą okres do 6 miesięcy. W razie ponownego stwierdzenia prowadzenia pojazdów mimo zatrzymania prawa jazdy, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. W razie uprawomocnienia się tej decyzji, będzie to oznaczało konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.


Niechlujne przepisy przejściowe.

Ustawa o kierujących pojazdami nakazuje staroście wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy m. in. w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz w razie przewozu większej o co najmniej trzy liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Podstawą wydania tych decyzji, do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie, jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy za pokwitowaniem przez Policję lub ITD, o czym funkcjonariusze tych służb niezwłocznie powiadamiają starostę. Czyli: najpierw faktycznie zatrzymywane jest nasze prawo jazdy a potem dopiero starosta wydaje decyzję niejako „potwierdzającą” zatrzymanie dokumentu przez Policję/ITD i określa okres zatrzymania dokumentu na 3 miesiące. Moim zdaniem, przepis ten jest absurdalny, ale jednoznaczny: jeśli nie doszło do faktycznego uprzedniego zatrzymania dokumentu prawa jazdy za pokwitowaniem przez funkcjonariuszy Policji/ITD, starosta nie ma podstawy do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Wiedzie on również do absurdalnych wniosków, że z punktu widzenia kierowcy korzystniejsze może być nieposiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy podczas kontroli drogowej, bo będzie ono wprawdzie skutkowało dodatkowym mandatem za nieposiadanie dokumentów w wysokości 50 złotych, ale nie będzie skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy na drodze i wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę na okres 3 miesięcy. W praktyce, duża część starostów (dane z województw: dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego) w takiej sytuacji nie wyda decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, uznając że nie mają do jej wydania podstawy prawnej. Takie samo stanowisko zajęło w lipcu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Niestety, część starostów (i tu kłania się województwo śląskie) zaczęła wydawać decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, nie zważając na to czy funkcjonariusze dokonali wcześniej faktycznego zatrzymania naszego dokumentu. Co gorsza, orzecznictwo sądów w takich przypadkach jak na razie idzie pod prąd literze ustawy (ostatnio WSA w Gliwicach, sygn. II SA/Gl 92/16) twierdząc mniej więcej, żeinformacją o zatrzymaniu prawa jazdy za pokwitowaniemw rozumieniu ustawy jest również informacja, że nie zatrzymano prawa jazdy za pokwitowaniem (bo kierowca go nie posiadał). Stanowisko takie uważam za całkowicie błędne, ale należy brać je pod uwagę jeśli sprawa zatrzymania naszego prawa jazdy trafi do sądu, zwłaszcza jeśli jesteśmy mieszkańcami województwa śląskiego, bo wtedy naszą sprawę rozpozna w/w sąd.

Nie wykluczam, że od dnia 1 stycznia 2017 roku, kiedy wejdą w życie wszystkie przepisy nowelizacji, nowe uregulowania nabiorą większego sensu a sankcja w postaci zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące zacznie być regularnie stosowana i rzadko zaskarżana, ale obecne przepisy aż się proszą o spór sądowy na tym tle.


Zatrzymanie prawa jazdy a zdjęcie z fotoradaru.

Policja i ITD mogą zatrzymać nasze prawo jazdy za pokwitowaniem, to znaczy jeśli w razie kontroli ruchu stwierdzą naruszenie przez nas przepisów, na przykład wyżej wymienione przekroczenie prędkości o 51+ km/h w obszarze zabudowanym. A co jeśli nasze przekroczenie uwiecznił fotoradar? Do zatrzymania dokumentu przez Policję/ITD w takiej sytuacji nie dochodzi, bo funkcjonariusze w ogóle nie mają z nami styczności. Starosta w teorii nie ma postawy do uruchomienia procedury, zmierzającej do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (w praktyce, niestety, ma, o czym wyżej). Ale pomijając już wszystkie te aspekty, przy fotografii z fotoradaru po raz kolejny stykamy się z opisywanym już w poprzednich fotoradarowych artykułach problemem, czyli ustaleniem kto tak naprawdę wykroczenie popełnił. Zanim bowiem będzie można ukarać kierowcę za wykroczenie i zastosować sankcję w postaci odebrania mu prawa jazdy, należy ustalić jego tożsamość, czyli: wezwać właściciela do wskazania komu powierzył pojazd, ustalić kto kierował, wezwać kierującego do przyjęcia mandatu, skierować wniosek o ukaranie do sądu w razie nieprzyjęcia mandatu i dokonać tego wszystkiego w przeciągu roku od popełnienia wykroczenia, żeby nie doszło do przedawnienia karalności. Aktualne pozostają tu wszystkie rozważania z moich poprzednich wpisów dotyczących fotoradarów, w tym zwłaszcza o wykroczeniu niewskazania przez właściciela lub posiadacza pojazdu komu powierzył pojazd, na wezwanie uprawnionego organu. Dotychczas w takich sytuacjach Policja/ITD niezwykle rzadko drążyły temat kierującego, zadowalając się ukaraniem właściciela samochodu za niewskazanie kierującego. Wprawdzie dziś funkcjonariusze zarzekają się, że mimo niewskazania nadal będą ścigać faktycznych sprawców wykroczeń drogowych, ale na razie brakuje im do tego procedur i narzędzi prawnych.


Podsumowanie.

Nasza sytuacja na odcinku zatrzymania prawa jazdy podczas przekroczenia prędkości o 51+ km/h w obszarze zabudowanym wygląda najlepiej jeśli nasze wykroczenie zarejestrował fotoradar: istnieje szansa że organ nie ustali kto jest sprawcą wykroczenia, że poprzestanie na ukaraniu właściciela za niewskazanie bądź że sprawę przedawni, jeśli nie uda się wszcząć postępowania sądowego przed upływem roku od dnia popełnienia przez nas wykroczenia. Trochę gorzej sytuacja wygląda jeśli złapano nas podczas kontroli drogowej a nie mieliśmy przy sobie prawa jazdy: policja wciąż może skierować do starosty informację o popełnieniu przez nas wykroczenia, starosta wciąż może wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące (choć, moim zdaniem, nie ma do tego obecnie podstawy prawnej) a sąd może uznać w/w czynności za prawidłowe (zwłaszcza WSA w Gliwicach). Najgorzej sytuacja wygląda w razie zatrzymania naszego prawa jazdy przez funkcjonariusza podczas kontroli drogowej: informacja o zatrzymaniu trafi w przeciągu 7 dni do starosty, który ma obowiązek wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące a nawet jeśli je zaskarżymy, nie wstrzyma to wykonalności postanowienia i możliwości jego wyegzekwowania.

Podkreślę natomiast jedno: nasza sytuacja nigdy nie będzie wyglądała dobrze, jeżeli dopuściliśmy się jednego z omawianych przeze mnie w tym artykule wykroczeń. Nie ma obecnie żadnych podstaw do optymistycznych twierdzeń, że prawa jazdy de facto nie da się kierowcom odebrać. Praktyka działania funkcjonariuszy, starostów i orzecznictwo sądów administracyjnych pokazały akurat, że da się to zrobić nawet na podstawie tak oczywistego bubla prawnego, jak omawiana przeze mnie nowelizacja.


radca prawny Maciej Krok


230 thoughts on “ODEBRANIE PRAWA JAZDY – poradnik kierowcy”

 1. Witam. W przypadku jeśli zostało zatrzymane nam prawo jazdy na okres 3 miesięcy i w tym okresie ponownie zostaniemy zatrzymani przez policję to w jakim czasie starosta wydaje decyzję o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy?

 2. a co jeżeli blankiet policja zatrzymała 2 lata temu a starosta do dziś nie wydał decyzji?

 3. Szanowny Panie Piotrze.

  Nie rozumiem pytania. Pana dokument został zatrzymany dwa lata temu a Pan do dziś nie dostał ani decyzji o zatrzymaniu, ani zwrotu dokumentu? I nie zareagował Pan przez dwa lata, dobrze rozumiem?

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 4. Dzień dobry. Chciałbym zapytać czy jeżeli popełniłem wykroczenie drogowe przekraczając dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h (wykroczenie to miało miejsce 10 września 2016r – zostało zarejestrowane przez fotoradar) to starosta powiatowy może odebrać mi prawo jazdy jeżeli postępowanie administracyjne zostało wszczęte dopiero w dniu 03 stycznia 2017r? Jeżeli tak to data zatrzymania prawa jazdy będzie liczona od chwili popełnienia wykroczenia czy z chwilą zapadnięcia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w starostwie powiatowym ? (Zaznaczam, że przyznałem się do kierowania pojazdem, zapłaciłem już mandat i przyznano mi 10 pkt karnych) Czy można w takiej sytuacji uniknąć zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy ?

 5. Dzien dobry czy jezeli odbylem kare z art.178a,a w miedzy czasie postawiono mi zarzut z art.244 i prokuratura okregowa prowadzi sledztwo ws. policjantow ktorzy podlozyli mi zeznania z tego art.I jezeli decyzja starosty zakaz mi minal 7 01 2017 to czy pracownik komunikacji ma prawo mi odmowic wydania dokumentu jezeli nie zapadl jeszcze zaden wyrok z art.244 .BARDZO GORACO PROSZE O JAK NAJSZYBSZA ODPOWIEDZ

 6. Szanowny Panie Pawle.

  Nie, pracownik komunikacji nie ma prawa samodzielnie decydować o zatrzymaniu bądź zwrocie Pana dokumentu. Jeżeli starosta nie wydał drugiej decyzji o przedłużeniu zatrzymania dokumentu do 6 miesięcy (która to decyzja, jeśli została wydana, powinna być Panu doręczona), to okres zatrzymania prawa jazdy minął. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje bezpośrednio po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, chyba że od dnia zatrzymania dokumentu upłynął okres dłuższy niż rok (art. 102 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami).

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 7. Szanowny Panie Krzysztofie.

  Okres zatrzymania prawa jazdy oblicza się od dnia faktycznego pozbawienia dokumentu przez Policję bądź organ administracyjny, a jeżeli od tego dnia upłynęły 3 miesiące – decyzji nie wydaje się a dokument podlega zwrotowi.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 8. Szanowny Panie,

  Mam pytanie. Obawiam się że otrzymam za chwile z IDT drugie wezwanie do wskazania kierowcy wraz ze zdjeciem (bo jestem wlascicielem auta) gdyz zostala przekroczona predkosc w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h na odcinku gdzie mierzona jest predkosc srednia. Czy zgodnie z obowiazujacymi przepisami jesli nie wskaze kierowcy otrzymam jedynie mandat? W jakiej wysokosci? Czy sprawa moze zostac skierowana do sądu o ustalenie sprawcy? I najwazniejsze, czy moga odebrac mi prawo jazdy? Czyny zostaly popelnione juz w 2017 roku. Na to wezwanie ktore otrzymalam juz oplaca mi sie przyznac i przyjac mandat 100 zl i 2 pkt karne. Z tym drugim moze byc gorzej bo wykroczenie jest gorsze…
  Bardzo prosze o odpowiedz.

  Z powazaniem,
  Magda

 9. (…) Czy jeżeli do czasu upływu 180 dni od popełnienia wykroczenia nie przyjmę mandatu, to automatycznie zostanie wygenerowany wniosek do sądu? Czy wówczas także jest wysyłana informacja do starosty co do zatrzymania prawa jazdy? Czy starosta ma prawo wydać taką decyzję, czy może zatrzymać prawo jazdy dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania? W styczniu 2017 r. zmieniły się przepisy i staroście wystarczy sama info o przekroczeniu prędkości, jednak jak to się ma do zasady, iż prawo nie działa wstecz, czyli wykroczenie zostało popełnione jeszcze na podstawie starych przepisów i w tym przypadku korzystniejszych dla potencjalnego obwinionego?

 10. Szanowna Pani Magdo.

  Jeśli nie wskaże Pani kierującego pojazdem, popełni Pani wykroczenie polegające na niewskazaniu, za które zostanie Pani ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. Jest to wykroczenie niezależne od przekroczenia prędkości a sama sprawa o przekroczenie prędkości może nadal zostać skierowana do sądu. Mogą odebrać Pani prawo jazdy, jeśli to Pani była kierującym pojazdem i przekroczyła Pani dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 11. Szanowna Pani Marto.

  Żaden wniosek nie jest generowany automatycznie, ale funkcjonariusz każdorazowo ma obowiązek jego sporządzenia jeśli stwierdzi, że istnieją podstawy do jego sporządzenia. Zdjęcie z fotoradaru tym różni się od stwierdzenia przez funkcjonariusza przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze, że ze zdjęciem nigdy nie ma pewności kto konkretnie prowadził pojazd, wobec czego nie wiadomo komu konkretnie należy zatrzymać prawo jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4. Osobę kierującego, który nie przyznaje się do kierowania pojazdem, w takim przypadku może ustalić jedynie prawomocne orzeczenie sądu. Styczniowa nowelizacja nie zmieniła w tym zakresie niczego. Pomimo tego, kwestia działania bądź nie działania prawa wstecz nie ma znaczenia dla sankcji administracyjnej, jaką jest decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 12. Witam. Mam pytanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 mies.za powyżej 50/godz. Niestety przyjąłem mandat.Policjant w Uszczykach Dolnych sam jeden wyskoczył z nie oznakowanego Punto z fotoradarem że ma na liczniku 111. Wypisał mandat zabrał prawo jazdy ale nie dał żadnego pokwitowania zabrania prawa jazdy .Co w takim wypadku ?

 13. Panie Macieju, ja po stwierdzeniu przez policjanta przekroczenia o 53km/h nie przyjąłem mandatu, że względu na fakt, że nie była to prędkość mojego pojazdu tylko samochodu obok (3 pasy). Złożyłem następnego dnia wniosek o wstrzymanie postępowania ze względu na mające się odbyć postępowanie przed sądem rejonowym i nie można prowadzić postępowania administracyjnego na podstawie podejrzenia braku winy. Wniosek został uwzględniony i przez cały okres trzech miesięcy w bazie policji nie było wydanej decyzji o zatrzymaniu. Cały okres trzech miesięcy prowadziłem normalnie samochód i w przypadku zatrzymania musiałbym zapłacić jedynie 50 zł za brak dokumentu przy sobie.

 14. Szanowny Panie Józefie.

  Jeśli faktycznie był to policjant z komendy w Uszczykach Dolnych, to właśnie tam należy się udać po wyjaśnienia. Jeśli nie wiadomo kto to był, sugerowałbym wizytę we właściwym miejscowo starostwie.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 15. Szanowny Panie Piotrze.

  Ciekawy przypadek, choć opiera się na elemencie którego nie kontrolujemy, mianowicie na uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania. Cieszę się, że Panu się udało, ale nie wskazałbym takiego manewru jako uniwersalne rozwiązanie. Wciąż, komentarz jest bardzo ciekawy, pozwoliłem go sobie pogrubić żeby był lepiej widoczny.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 16. Dzień dobry

  W dniu 10-11-2016 przekroczyłem prędkość 105/50. Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące.dwa dnie przed terminem oddania prawa jazdy 08-01-2017zostałem zatrzymany do kontroli jadąc prawidłowo lecz bez uprawnień
  Pytanie mam czy przedłuża mi zakaz do 10-04-2017 czy do 10-07-2017

 17. Szanowny Panie Marku.

  Jeśli data pierwszego zatrzymania prawa jazdy to 10 listopada 2016 roku, to 6 miesięcy upłynie 10 maja 2017 roku.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 18. Szanowny Panie Radco.

  Dziś zostałem zatrzymany przez policję za rzekome przekroczenie 100+. Niestety nie miałem przy sobie prawa jazdy. Wiedząc, że starosta wyda decyzję o jego zatrzymaniu, a nie mogąc go nigdzie znaleźć, jeszcze dziś zgłosiłem się do UM o wydanie wtórnika. W tym momencie nie mam żadnego prawa jazdy, bo stare się zgubiło, a nowego jeszcze nie wydano. Może decyzja starosty, która będzie wydana w najbliższych 7 dniach, jest warta zaskarżenia do SKO, bo będzie wymagać ode mnie wydania dokumentu, którego nie ma?

  Z poważaniem,
  Ludwik

 19. Szanowny Panie Ludwiku.

  Dokument potwierdzający Pana prawo do prowadzenia pojazdów istnieje, choć nie może go Pan odnaleźć. Wtórnika zaś nie wydaje się, jeżeli starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Decyzja, która zostanie wydana, będzie prawidłowa a jej zaskarżenie – bezzasadne. A gdyby oryginał jednak się odnalazł to, pomijając już rygor odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, i tak podlega on zwrotowi do starosty.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 20. Witam,

  jeśli wykroczenie miało miejsce 23.10.2015 roku, starosta wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zatrzymania prawa jazdy w dniu 20.04.2016 a w dniu 05.05.2016 roku wydał decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, to kiedy takie postępowanie się przedawnia i czy w ogóle się przedawnia? Dodam, że w chwili obecnej postępowanie jest na etapie WSA.

  Z poważaniem
  Tomasz

 21. Witam
  Czy jest jakaś szansa na szybsze odzyskanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o ponad 50km/h w terenie zabudowanym po wystosowaniu odpowiednich pism do urzędów? Dodam że prawo jazdy zostało od razu zatrzymane i mandat przyjęty.

 22. Szanowny Panie Tomaszu.

  Postępowanie administracyjne jest w toku i nie przedawni się, a postępowanie w sprawie o wykroczenie przedawni się na standardowych zasadach.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 23. Szanowny Panie Macieju Krok,

  mam dylemat odnośnie przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. Auto jest zarejestrowane na spółkę, która wskaże mnie jako posiadacza pojazdu. Czy GITD prześle również do mnie dokumenty abym wskazał prowadzącego? Czy jeżeli nie wskaże sprawcy, ani nie przyznam się do prowadzenia pojazdu, zapłacę tylko 500zł i sprawa zostanie rozstrzygnięta ?

 24. Szanowny Panie Łukaszu.

  ITD powinna ustalić kto konkretnie prowadził pojazd w momencie przekroczenia prędkości, więc powinni zażądać wskazania takiej osoby również od Pana. Jeśli nie wskaże Pan sprawcy, popełni Pan drugie wykroczenie, co wcale nie znaczy że nikt nie spróbuje obwinić Pana o popełnienie przekroczenia prędkości.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 25. Szanowny Panie Macieju,

  żeby ITD mogło mnie ukarać musi mieć pewnosc, nie tylko przypuszczac ? Próbując mnie obwinic zmuszeni beda skierować sprawę do sądu ?

 26. Tak, Panie Łukaszu. Jeśli Pan się nie przyznaje do popełnienia wykroczenia a ITD ma uzasadnione podejrzenie, że Pan je popełnił, skieruje do sądu wniosek o Pana ukaranie, który to wniosek rozstrzygnie sędzia.

 27. Witam. Policja zatrzymała mi prawo jazdy 15 stycznia 2017r( dokument zabrali od razu na miejscu) za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 56km, a starostwo przysłalo mi pismo dopiero 25 stycznia o zatrzymaniu uprawnien. Kiedy mogę się zgłosić po prawko po 16 czy 26 kwietnia?

 28. Szanowny Panie Arturze.

  Okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od faktycznego zatrzymania dokumentu lub faktycznego dokonania jego zwrotu (jeśli nie zostałby odebrany podczas kontroli drogowej). W Pana przypadku, okres zaczął się 16 stycznia 2017 roku i, o ile nic się w międzyczasie nie wydarzy, skończy się on 16 kwietnia 2017 roku.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 29. Witam
  Panie Macieju policja zatrzymała mi prawo jazdy dzisiaj za przekroczenie (na 3 m-c) w terenie zabudowanym o 51km/h (110) czy jest możliwość prawna na wcześniejsze odzyskanie dokumentu przed tym terminem czy nie.

 30. Szanowny Panie Pawle.

  Jeśli przyznał się Pan do popełnienia tego wykroczenia, to nie ma takiej możliwości. Przy pomiarach brzegowych, typu 51 km/h, często polecam klientom kłótnie o precyzję pomiaru, bo urządzenia pomiarowe mają margines dokładności pomiaru a ten 1 km/h może oznaczać albo mandat w znacznie niższej wysokości, albo ominięcie sankcji odebrania prawa jazdy (przy dyskusji o przekroczenie rzędu: 50 km/h czy 51 km/h).

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 31. dzień dobry.
  Ja również mam pytanie. Mi policja zatrzymała prawo jazdy za wjazd na czerwone światło. Niedługo mam sprawę w sądzie. Nie wiem czy lepiej wziąć adwokata czy obronię się sama. Jestem jedynym żywicielem rodziny a pracuję jako przedstawiciel handlowy więc prawo jazdy to moje podstawowe narzędzie pracy.
  Proszę o poradę.

 32. Panie Macieju
  Fotoradar zrobił mi zdjęcie przy prędkości powyżej 50km/h w terenie zabudowanym. Jeżeli przyślą mi wezwanie do oddania prawa jazdy na 3 m-ce a ja wskaże na piśmie ze kierował wtedy mój brat a on to potwierdzi to bez zbędnych procedur zabiorą prawko bratu czy będzie trzeba jeździć na jakieś okazania żeby ze zdjęcia wydedukowac czy to rzeczywiście nie ja a brat był kierowcą w czasie fotki. ? Nadmienię że bratu wszystko jedno a ja jestem kierowcą zawodowym i żyje z prawa jazdy .

 33. Szanowna Pani Moniko.

  Jeśli jest Pani sprawcą, zdjęcie jest dobrej jakości i nie ma błędów formalnych w procedurze, to najlepszy nawet prawnik nie wygra Pani tej sprawy. Poza tym, argument o żywicielu rodziny i braku pieniędzy ma się nijak do przyjścia na rozprawę z radcą czy adwokatem, któremu musiała Pani zapłacić honorarium.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 34. Szanowny Panie Kornelu.

  Nie wiadomo czy zdjęcie będzie na tyle czytelne żeby w ogóle rozpoznać czy samochód prowadził Pan czy też Pański brat. Co do zasady, nikt nie powinien drążyć tematu, ale gwarancji że tak będzie dać nie mogę.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 35. Witam, jakiś czas temu fotoradar zrobił mi fotkę. Prędkość była przekroczona o 58km/h w terenie zabudowanym. Dodam, że wykroczenie miało miejsce w sierpniu 2016r. Po rozmowie telefonicznej z funkcjonariuszem GITD, zapłaciłem mandat 500zł i przyjąłem 10pk. na swoje konto.
  Zapytawszy funkcjonariusza, co z prawa jazdy, on odpowiedział, że ITD nie zabiera prawa jazdy.
  Myślę sobie będzie dobrze. Jednak dziś przyszło pismo z Starostwa Powiatowego, że mam w ciągu 7 dni oddać prawa jazdy.
  Czy istnieje jakaś możliwość, żeby się od tego odwołać ?
  Pozdrawiam.

 36. Szanowny Panie Tomaszu.

  Nie, nie ma obecnie takiej możliwości. Mandat z chwilą przyjęcia staje się prawomocny (a z chwilą dokonania zapłaty za niego, postępowanie zostaje zakończone), organ który wydał prawomocne rozstrzygnięcie niezwłocznie zawiadamia o tym starostę a starosta ma niezwłocznie wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 37. Szanowny Panie Macieju
  Dnia 22 lutego 2017 roku policja zatrzymała prawo jazdy mojego brata za jazdę pod wpływem środków odurzających, a dnia dzisiejszego zadzwonili z policji aby jak najszybciej odebrać dokument z komendy. Brat odebrał prawo jazdy ale powiedzieli, że i tak zatrzymaja dokument przy pierwszej kontroli. Nie rozumiem sytuacji. Teraz nie wiem czy może prowadzić czy też nie.
  Z poważaniem
  Anna

 38. Witam, w dniu dzisiejszym zostało mi zatrzymane na trzy miesiące prawo jazdy, ponieważ jechałem 105 km/h w terenie zabudowanym. Jestem rolnikiem i potrzebuję jeździć traktorem rolniczym i stąd moje pytanie, czy jest możliwe uzyskanie jakiegoś tymczasowego pozwolenia na jazdę traktorem, pomimo zatrzymania prawa jazdy?
  Dodam, iż utrzymuję siebie i rodzinę z rolnictwa i nie mam możliwości “wzięcia sobie trzymiesięcznego urlopu”.
  Pozdrawiam, Bogdan

 39. Szanowna Pani Anno.

  Sam nie rozumiem dlaczego mieliby oddać dokument jeśli twierdzą, że jest podstawa do jego zatrzymania lub w ogóle go zabierać jeśli takiej podstawy nie ma i nie było. Natomiast, jeśli brat nie ma orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów i posiada dokument prawa jazdy, to nie ma żadnej przeszkody, ani faktycznej ani prawnej, żeby nadal prowadził samochód.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 40. Szanowny Panie Bogdanie.

  Zatrzymanie prawa jazdy oznacza, że nie powinien Pan prowadzić żadnego pojazdu, niezależnie od kategorii, po drodze publicznej, w strefie zamieszkania ani w strefie ruchu. Nie oznacza to natomiast, iż nie może Pan prowadzić ciągnika po polu, łące czy własnym podwórku. Niestety, nie ma prawnej możliwości aby jakikolwiek organ upoważnił Pana do kierowania pojazdami jednej kategorii przy zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 41. Szanowny Panie Macieju,

  Moje prawo jazdy zostało zatrzymane podczas kontroli drogowej z powodu przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Czy przedłużenie kary do 6 m-cy w razie prowadzenia samochodu grozi mi od dzisiaj, czy nastąpi to dopiero, gdy odpowiedni organ wyda taką decyzję? Czy o wydaniu decyzji zostanę poinformowany pisemnie?

  Pozdrawiam
  Rafał

 42. Szanowny Panie Rafale.

  Niestety, przedłużenie okresu zatrzymania grozi Panu po upływie 24 godzin od chwili zatrzymania dokumentu, nawet jeśli starosta wydałby decyzję z opóźnieniem.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 43. Witam czy jeśli zostało zabrane prawo jazdy na 3 miesiące mozna sie jakoś od tego odwołać.?

 44. Szanowna Pani Paulino.

  Zakładam, że pyta Pani o decyzję starosty. Tak, od każdej decyzji administracyjnej można odwołać się do SKO, a od decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 45. Witam,

  Panie Macieju czy do momentu uzyskania decyzji od Starosty dotyczącej zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdem, można prowadzić samochód narażając się jedynie na mandat za brak dokumentu? Z góry uprzejmie dziękuję za opinię.

 46. Szanowny panie radco mam pytanie. Dostalem fotke z fotoradaru ograniczenie do 50km/h jechalem 102km/h czy jezeli podam ze pozyczam uto 4 osobom i te osobypowiedza ze nie pamietaj czy wtedy akurat tam kierowalo to beda jakiss konsekwencje yciagane od tych osob ?

 47. Szanowny Panie Macieju.

  Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami, jeżeli kierowca kierował pojazdem po zatrzymaniu dokumentu (tj. po zatrzymaniu przez policję podczas kontroli drogowej), starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu do 6 miesięcy okresu na który zatrzymano prawo jazdy.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 48. Szanowny Panie Sławomirze.

  ITD najprawdopodobniej napisze takie same wezwania jak to które Pan dostał również do nich, pytając czy któreś z nich kierowało danym pojazdem danego dnia i o danej godzinie. Jeśli te osoby terminowo odpowiedzą, że nie pamiętają czy to one czy nie, organ nie będzie miał podstaw do wyciągnięcia wobec nich negatywnych konsekwencji. Jeżeli, pomimo takich odpowiedzi, ITD zdecyduje się wnieść do sądu akt oskarżenia, to najpewniej wniesie go przeciwko właścicielowi pojazdu.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 49. Szanowny Panie Macieju,

  W dniu dzisiejszym, prowadząc samochód na drodze – jak twierdził policjant w obszarze zabudowanym przekroczyłem prędkość dokładnie o 51km (101km) (Pomiar dokonano laserowym urządzeniem, nie była to ISKRA). Policjant wystawił mandat, który niestety podpisałem. Zapewne za kilka dni dostanę list ze starostwa o cofnięciu uprawnień. Jak najlepiej się zachować? Może warto napisać odwołanie?

 50. Szanowny Panie Macieju.

  Zawsze może Pan napisać odwołanie do sądu o uchylenie mandatu, jeśli tylko ma Pan na to czas. Należy podać jakieś konkretne argumenty, dotyczące oznakowania miejsca, warunków pomiaru, błędów technicznych czy formalnych. Zwrócę Pana uwagę na fakt, iż każdy z używanych w Polsce fotoradarów posiada granicę błędu pomiarowego. Podejrzewam, że zmierzono panu prędkość urządzeniem Ultralyte, dla którego taki błąd wynosi +/- 2 km/h, wobec czego sankcja o zatrzymaniu prawa jazdy nie powinna Pana w ogóle objąć.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 51. Witam, zgodnie z przepisami dziś mogę odebrać zatrzymane prawo jazdy, ale w praktyce jestem w stanie zrobić to dopiero za tydzień. Czy przez ten czas nie mam dokumentu czy też uprawnień? Co będzie jeżeli zatrzyma mnie policja?

 52. Szanowny Panie Adamie.

  W ustawie nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi; moim zdaniem przez ten czas nie ma Pan samego dokumentu i, w razie kontroli, nie grozi Panu sankcja z art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami a jedynie mandat w wysokości 50 złotych za brak dokumentu przy sobie.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 53. Dzień dobry, prosiłabym o podpowiedź jakich dalszych sankcji należy się spodziewać decydując się na niewskazanie sprawcy wykroczenia (przekroczenie prędkości +50 km/h w terenie zabudowanym). Mam na myśli dalsze kroki ITD, poza nałożeniem mandatu karnego 500zł. Czy jest możliwe (i praktykowane) skierowanie sprawy przeciwko właścicielowi pojazdu do sądu? Jaki wówczas jest maksymalny wymiar kary? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 54. Witam . Dnia 19 lutego 2017 zostało mi zatrzymane prawo jazdy przez policje za przekroczenie prędkości 105/50 na okres 3 miesięcy . Niestety na miesiąc przed oddaniem prawa jazdy czyli 17 kwietnia 2017 ponownie zatrzymała mnie policja do zwykłej kontroli . Moje pytanie . Czy prawo jazdy tym razem zostaje mi ponownie zatrzymane od dnia 17 kwietnia an okres 6 miesięcy czy moją pierwszą kare wydłuża się o 3 miesiące?

 55. Szanowna Pani Marianno.

  Może się zdarzyć skierowanie sprawy do sądu jeśli ITD dysponuje zdjęciem na tyle wyraźnym, że można na nim rozpoznać twarz kierowcy. Jeśli nie, takie sprawy są kierowane do sądu niezwykle rzadko. Maksymalny wymiar kary grzywny to 5.000 złotych; w praktyce rzadko otrzymuje się grzywnę niższą niż w taryfikatorze mandatów, często otrzymuje się grzywnę porównywalną z taryfikatorem i rzadko otrzymuje się grzywnę znacząco przewyższającą kwotę z taryfikatora.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 56. Szanowna Pani Karolino.

  Zakaz zostanie przedłużony do łącznie 6 miesięcy, czyli jeśli faktycznie zabrano Pani prawo jazdy 19 lutego, to przedłużony termin upłynie 19 sierpnia 2017 roku.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 57. Witam Panie Macieju,
  12 lutego zostało mi odebrane prawo jazdy, w związku z czym odebrać prawko mogę 13 maja, natomiast jest to sobota przez co Wydział Komunikacji w moim mieście jest zamknięty, więc prawo jazdy odbiorę dopiero 15 maja, teraz pytanie czy w tym czasie od 12 maja przez ten weekend mogę prowadzić samochód i w wypadku kontroli jedynie mandat za brak plastiku? Czy przedłużenie o kolejne 3 miesiące?

 58. Szanowny Panie Dawidzie.

  Odebrać prawo jazdy może Pan 12 maja, w piątek. W okresie w którym przysługują Panu pełne uprawnienia do kierowania pojazdem ale jeszcze nie odebrał Pan dokumentów ze starostwa, w razie kontroli drogowej naraża się Pan jedynie na mandat za fizyczny brak posiadania dokumentów w wysokości 50 złotych.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 59. Dzień dobry,

  Na wyjeździe z terenu zabudowanego rozpocząłem przyspieszanie. Za mną jechał kolejny pojazd a za nim dopiero nieoznakowany radiowóz. Zatrzymany został pojazd jadący za mną a następne ja. Auto moje nie było zarejestrowane całe tylko policjant zjeżdżając bez sygnałów na prawe pobocze uchwycił jego połowę. W rozmowie przyznałem ze przyśpieszając zapewne przekroczyłem dopuszczalna prędkość jeszcze na terenie zabudowanym ale na pewno nie jechałem ze wskazaną przez wideorejestrator prędkością 110 km/h. Odmówiłem przyjęcia mandatu – sprawa została skierowana do sądu. Czuje się pokrzywdzony przez policjanta, który wg mnie przekroczył swoje uprawnienia zatrzymując moje prawo jazdy na podstawie pomiaru prędkości auta jadącego za mną. Jak powinienem dalej postąpić?

 60. Szanowny Panie Dariuszu.

  Jeśli to nie Pański samochód był przedmiotem pomiaru, to w żaden sposób nie można Panu przypisać przekroczenia prędkości. Zgodnie z moją wiedzą, samochód mierzący musi znajdować się w stałej odległości od mierzonego przez okres od kilku do kilkunastu sekund, żeby pomiar był w pełni wiarygodny. “Mierzenie” prędkości podczas zatrzymywania pojazdu mierzącego i “uchwycenie” innego pojazdu niż ten, który faktycznie miał mierzoną prędkość nie powinno mieć miejsca a taki “pomiar” w ogóle nie powinien być zaakceptowany w sądzie jako dowód popełnienia wykroczenia drogowego. Odnośnie do działań, proponuję pismo do właściwego komendanta policji oraz wniosek do starosty.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 61. Witam Panie Macieju.
  Mam zabrane prawo jazdy za prędkość na trzy miesiące. Przy kłótni parkingowej pojawiła się policja i po prosili o przepakowanie samochodu panini sprawdziła dokumenty czy są kompletne powiedziałem że nie mam prawa jazdy. Z tego co widziałem że nie sprawdzała,,na bębnie moich uprawnień” i wtedy policja pouczyła mnie za brak prawo jazdy. Kazali porostu odjechać. Czy w takim przypadku grozi mi jakieś konsekwencje z tego tytułu czy okres zabrania prawa jazdy może ulec zmianie? Czy mogę się spodziewać większych problemów?

 62. Szanowny Panie Radosławie.

  Jeśli nikt nie skontrolował Pana uprawnień do prowadzenia pojazdu, to procedura przedłużenia zakazu nie rozpocznie się. A jeśli nie otrzymał Pan mandatu za brak dokumentu, to brak będzie śladu w dokumentacji po tej interwencji. Co najwyżej może to być notatka służbowa, która nie będzie stanowiła podstawy do dalszych działań.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 63. Szanowny Panie Mecenasie,

  Na początku września ubiegłego roku otrzymałem mandat za przekroczenie prędkości 103/50 na podstawie zdjęcia z fotoradaru. Dopiero w zeszłym tyg otrzymałem zawiadomienie od Starosty, abym potwierdził adres zamieszkania który jest potrzebny do rozpoczęcia procedury odebrania prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Z tego co się orientuje dopiero od 1 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja mówiąca, że na podstawie zdjęcia można odebrać prawo jazdy. Czy jest jakaś szansa dla mnie, aby zachować prawo jazdy, potrzebne jest mi do pełnienia zawodu. Mandat z wrzesnia zapłaciłem, przyznałem, że to ja prowadziłem, pkt przyjąłem.

 64. Szanowny Panie Filipie.

  Niestety, nie widzę takiej możliwości. Organy administracyjne (w tym starosta) orzekają według stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie wydawania przez nie decyzji, wobec czego decyzja wydana w 2017 roku będzie musiała uwzględnić obowiązujący obecnie stan prawny.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 65. Panie Macieju, jadąc wieczorem przekroczyłam na wiejskim obszarze zabudowanym prędkość- na pokazywanym mi mierniku prędkości było napisane że jechałam 101/h, tymczasem policjant wypisał mi przekroczenie prędkości o 55km/h, co nieopatrznie przyjęłam, nie podejrzewając, że policjant może wywinąć mi taki numer. Czy jest to w jakiś sposób sprawdzalne? można to potwierdzić? Czy przyjęcie przeze mnie mandatu z taką wysokością przekreśla całość sprawy?

 66. Szanowna Pani Ireno.

  Nie, nie przekreśla, można zawsze napisać do sądu wniosek o uchylenie mandatu, przy czym bez dowodów może mieć Pani z tym problem. Sprawdzalne nie jest to w żaden sposób jeśli urządzenie nie było podpięte do wideorejestratora a obraz został zapisany. Można sprawdzić wpis w książce pracy urządzenia, ale dane policjanci wpisują tam ręcznie i na 99% również będzie tam widniał wpis o przekroczeniu o 55 km/h.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 67. Witam serdecznie. Niesamowity blog. Gratuluję. Mam pytanie jeśli mnie zatrzymali( przekroczyłem prędkość o 51 km i dostałem mandat (zgodziłem się na jego przyjęcie ) ale nie miałem przy sobie prawo jazdy. To zgodnie z tym co przeczytałem 3 miesiące będą mi się liczyć od dnia kiedy oddam do starostwa moje prawo jazdy (czyli przykładowo od dnia następnego od dnia otrzymania decyzji o cofnięciu uprawnień ?). Czy do czasu wydania decyzji mogę jeździć autem ?
  Druga kwestia z tego co przeczytałem mogę się bronić, bo tylko o 1 kom przekroczyłem granicę myślę więc o podjęciu następujących kroków:
  – napisze do Komendanta Policji żeby umorzył czynności w zakresie powiadomienia starosty o przekroczeniu prędkości
  – i jeszcze zanim nie zostanie wydana decyzja przez starostę chce napisać do starosty wniosek o umorzenie tego postępowania.
  Bo jak tego nie zrobię to rozumiem, że dopiero po wydaniu decyzji mogę odwołać się do SKO a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? nie mogę teraz tak po po prostu odwołać się do zwykłego sądu w zakresie tych 3 miesięcy jeśli przyjąłem mandat ?

 68. Dzień Dobry Panie Mecenasie
  odebrano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 68km/h prowadząc samochód osobowy. Pracuje jako kierowca C,E następnego dnia nie mogłem wyjechać w trasę. Czy powinienem mieć oddane prawo jazdy C,E a wstrzymane tylko kategorie B, żebym mógł pracować. Dziękuję.

 69. Szanowny Panie Adamie.

  Nie, przepis nakazujący funkcjonariuszom i staroście zatrzymanie prawa jazdy nie różnicuje ani kategorii uprawnień, ani nie ogranicza zatrzymania uprawnień do kategorii pojazdu którym zostało popełnione wykroczenie. Zwrot prawa jazdy nastąpi dopiero po ustaniu przyczyny zatrzymania i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 70. Witam serdecznie, odebrano mi prawo jazdy 14.05.2017 roku. Od 1 czerwca nastąpiły zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Recydywiści, którzy zostaną skontrolowani bez prawa jazdy, wedle nowych przepisów, może im grozić do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do 15 lat. Moje pytanie brzmi, czy w razie kontroli moja sprawa dotyczy przepisów z przed 1 czerwca (przedłużenie okresu zatrzymania z 3 miesięcy do 6 miesięcy) , czy po? Dziękuje i Pozdrawiam.

 71. Szanowny Panie Mecenasie, dnia 2.05.17 zostalo zatrzymane moje prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 55 km/h. Mandat przyjąłem i niezwlocznie oplacilem czy to oznacza ze dnia 3.08.17 dokument bedzie do odebrania w starostwie? Czy od tego dnia kierując, w razie kontroli jestem zagrożony tylko mandatem za nieposiadanie dokumentów? Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam

 72. Szanowny Panie Damianie.

  Nie wiem z którego aktu prawnego czerpie Pan te rewelacje, prosiłbym o więcej precyzji niż “przepisy o ruchu drogowym”. Sądząc po rozmiarach sankcji, które Pan zakreślił, prawdopodobnie mówi Pan o przepisach prawa karnego, niezwiązanych w żaden sposób z treścią artykułu.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 73. Szanowny Panie Dawidzie.

  Tak, powinien być do odbioru. Tak, kierując od 3 sierpnia 2017 roku, naraża się Pan na popełnienie wykroczenia z art. 95 kodeksu wykroczeń, za co grozi Panu nagana lub grzywna do 250 złotych, przy czym najczęściej stosowaną sankcją jest tu mandat w wysokości 50 złotych.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 74. Szanowny Panie Macieju,
  dnia 16.06.2017 zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 51km/h w terenie zabudowanym. Mandat podpisałam i przyjęłam. Zatrzymał mnie nieoznakowany pojazd policyjny, wspomnieli, że mają ten pomiar na nagraniu video, którego nie widziałam (nie byłam w ich pojeździe, na czas wypisywania mandatu i pokwitowania przebywałam w swoim aucie). Czy w tym przypadku również istnieje możliwość podważenia precyzji pomiaru? Czy po przyjęciu mandatu mam jeszcze jakąś szansę na to aby zasadnie odwołać się i wnioskować o uchylenie zatrzymania uprawnień? Czy fakt, że nie widziałam video czyli jakiegokolwiek “fizycznego” pomiaru ma tu jakieś znaczenie?
  Dziękuję i pozdrawiam,
  Agnieszka

 75. Witam serdecznie,
  dnia 16.06.2017 zostało mi zatrzymane prawo jazdy za wyprzedzanie na “trzeciego” (bez przekroczenia prędkości, teren niezabudowany). Sprawa została skierowana przez policję do sądu. Mam czekać na wezwanie z komendy w celu złożenia zeznań, a następnie mam czekać na sprawę w sądzie. Moje pytanie brzmi: czy w ogóle policja może zatrzymywać prawo jazdy za wyprzedzanie na “trzeciego”? Jeśli nie, to jakie kroki mam podjąć? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 76. Szanowna Pani Agnieszko.

  Zawsze istnieje możliwość podważenia samego pomiaru, bo zależy on od wielu czynników, jak urządzenie którym pomiaru dokonywano i sposób w jaki go dokonywano. Podpięcie urządzenia do wideorejestratora rozwiązuje tylko problem z identyfikacją pojazdu, któremu prędkość została zmierzona. Wnioskować o uchylenie mandatu można na podstawie art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale z Pani pytania nie wynika, żeby jakakolwiek z wymienionych w tym przepisie podstaw miała miejsce. Fakt, że nie widziała Pani nagrania nie ma żadnego znaczenia jeśli przyjęła Pani mandat.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 77. Szanowny Panie Jakubie.

  Owszem, można, jeśli zinterpretuje się Pana zachowanie jako: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez nie zachowanie należytej ostrożności (art. 86 §1 i 3 kodeksu wykroczeń).

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 78. Szanowny Panie Mecenasie.

  Jeżeli prawo jazdy zostaje zatrzymane w dniu 30 marca to kiedy powinno być zwrócone?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam.

 79. Szanowny Panie Andrzeju.

  Okres zatrzymania, który zaczął biec 30 marca, kończy się w dniu 30 czerwca po 23:59. Czyli dokument jest fizycznie do odbioru w dniu następnym (art. 57 §3 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego).

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 80. Szanowny Panie Macieju.
  W dniu wczorajszym 25.6.2017 przekroczyłem prędkość o 65 km/h w terenie zabudowanym (nie zauważyłem znaku i w radiowozie dowiedziałem się oglądając nagranie). Mandat przyjąłem, prawko oddałem.

  Policjant poinformował mnie że teraz zależy od decyzji starosty czy prawo jazdy faktycznie zostanie mi zatrzymane, dodał że jest możliwość ze starosta wyda decyzje o niezatrzymywaniu dokumentu.
  Mam pytanie czy jest taka możliwość? Czy policjant jednak nie miał racji?
  Z góry dziękuje za poświecenie czasu i pozdrawiam.

 81. Szanowny Panie Marcinie.

  Nie ma takiej możliwości, jeśli wykroczenie faktycznie popełniono i nie zachodził stan wyższej konieczności – starosta jest zobligowany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące. Jeśli przyjął Pan mandat a wykroczenie jest niewątpliwe (pomiar, wideorejestracja etc), to nie widzę sensu we wniosku o uchylenie mandatu.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 82. Szanowny panie Macieju
  31-03-2017 godzina 11,30 zatrzymane prawo jazdy termin odebrania wypada 30-06-2017 jest to piątek .
  To czy odbiorę w piątek czy dopiero w poniedziałek
  Dziękuję i pozdrawiam

 83. Szanowny Panie Andrzeju.

  Jeśli zatrzymano Panu dokument 31 marca na 3 miesiące, to okres zatrzymania kończy się 30 czerwca o 23:59:59. Więc odbiór na pewno nie nastąpi tego dnia.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 84. Witam serdecznie.

  Jestem młodym kierowcą ( prawo jazdy od 11/12/2015) ale od prawie roku pracuję jako zawodowy kierowca. Przez okres od kiedy mam prawo jazdy przydarzyły mi się trzy wykroczenia drogowe (dwa razy przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h i raz zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Otrzymałem decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami i prawo jazdy zostało mi zabrane przy kontroli drogowej. W uzasadnieniu podjęty jest temat okresu 2 lat próbnych dla młodego kierowcy i trzech wykroczeń.
  Czy słusznie odebrano MI prawo jazdy i czy teraz jestem traktowany jako osoba nie mająca nigdy prawa jazdy i muszę od początku spełniać wszystkie procedury dotyczące uzyskania tego dokumentu?

  Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
  Mateusz

 85. Szanowny Panie Mateuszu.

  Jeśli popełnił Pan przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji to tak, zgodnie z treścią art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami. Będzie Pan traktowany nawet gorzej niż osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu po raz pierwszy, bowiem zgodnie z art. 11 ust. 6 w/w ustawy, będzie Pan musiał dodatkowo uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 86. Witam serdecznie,
  w tym miesiącu zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 3 m-ce za przekroczenie prędkości o 53 km/h w terenie zabudowanym (nagranie z videorejestratora), mandat niestety przyjęłam ale jeszcze nie dostałam decyzji starosty o zatrzymaniu dokumentu. (Hipotetycznie) jeśli nie przyjęłabym mandatu i sprawa zostałaby skierowana do sądu czy byłaby szansa na wygranie sprawy ze względu na nieznaczne przekroczenie, przyjmując, że te 3 km/h są sporne/na granicy błędu?
  Pozdrawiam

 87. Szanowna Pani Dario.

  Gdyby 3 km/h były sporne i na granicy błędu, to hipotetycznie tak. W praktyce błąd pomiaru rzędu 3 km/h nie występuje prawie wcale.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 88. Witam,
  w dniu dzisiejszym zostało mi zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 58 km/h. Mandat przyjąłem prawko oddałem. Pytanie moje brzmi: czy jest możliwość odwołania się do SKO i powołać się na stan wyższej konieczności (jechałem do porodu krowy)? z racji wykonywanego zawodu (lekarz weterynarii) utrata prawa jazdy na 3 m-ce pozbawia mnie możliwości pracy, a co za tym idzie głównego dochodu rodziny.

 89. Szanowny Panie Michale

  Jest, oczywiście, ale proszę pamiętać że stan wyższej konieczności zachodzi jedynie wtedy, gdy niebezpieczeństwa utraty lub uszczuplenia dobra prawnego nie można było inaczej uniknąć, jak tylko poświęcając inne dobro chronione prawem.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 90. Witam.

  Zatrzymanie mojego prawa jazdy miało miejsce 14.02.17. Dostałem z Urzędu Miasta pismo o zawieszeniu z urzędu postępowania ws. zatrzymania prawa jazdy. Pani poinformowała, że mogę prowadzić narażając się jedynie na 50zł mandatu za braku dokumentu. Policja zatrzymała mnie 20.03.2017 do kontroli, spisała stosowną notatkę; urząd naliczył w końcu w decyzji nie dość że 3 miesiące, to jeszcze dodatkowo 3 miesiące za jazdę bez uprawnień. A Policja przekazała ową notatkę do sądu gdzie dodatkowo zostałem skazany na 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów. Czy okres faktycznego braka dokumentu należy zaliczyć na poczet wyroku sądu?

 91. Szanowny Panie Krzysztofie.

  Proszę rzucić okiem na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 roku (I KZP 33/08): “Na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 k.k.) podlega zaliczeniu, na podstawie art. 63 § 2 k.k., także okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, stosowanego na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.); rozstrzygnięcie w tym przedmiocie powinno być zawarte w wyroku (art. 413 § 1 pkt 2 k.p.k.), a jeżeli wyrok nie zawiera tego rozstrzygnięcia, sąd podejmuje je postanowieniem na posiedzeniu (art. 420 § 1 k.p.k.).

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 92. Witam, dostałam mandat i punkty karne za przekroczenie prędkości, policjant informując mnie o wysokości mandatu oraz liczbie punktów spytał, czy mandat przyjmuję. Mandat przyjęłam. Po wypisaniu mandatu policjant dał mi go do podpisu. Podpisałam. I w tym momencie zostałam poinformowana, że zostaje mi zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące, a policjant podsunął mi do podpisania druczek uprawniający mnie do prowadzenia auta przez najbliższe 24 godziny. Czy z uwagi na fakt niepoinformowania mnie na samym początku, tuż po zatrzymaniu o WSZYSTKICH grożących mi konsekwencjach mogę ubiegać się przed sądem o anulowanie mandatu oraz zwrot prawa jazdy?

  Ponadto dnia następnego udałam się na miejsce, w którym zostałam zatrzymana i ustaliłam, że nie jest wcale oczywistym fakt, że pomiar został dokonany w momencie, kiedy znajdowałam się na terenie zabudowanym. Mam świadka, który widział moment wykonywania pomiaru przez zatrzymującego mnie policjanta.

  Z góry dziękuję za opinię.

 93. Szanowna Pani Joanno.

  Nie wiem na jakiej podstawie zatrzymano Pani prawo jazdy, ale fakt ten miałby miejsce niezależnie od tego czy funkcjonariusz Panią pouczył czy nie pouczył i niezależnie od tego czy przyjęła czy nie przyjęła Pani mandatu, wobec czego nie widzę sensu w opieraniu linii obrony na tym fakcie, choć oczywiście można też o nim wspomnieć. Wniosek o uchylenie mandatu może Pani oczywiście złożyć (termin 7 kolejnych dni od dnia w którym przyjęła Pani mandat); w razie uchylenia mandatu zeznania świadka na pewno będą bardzo pomocne.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 94. Szanowny PanieMacieju,

  Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy przez starostę do 6 miesięcy. Załóżmy, że prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące, a kierowca pomimo tego poruszał się autem po drogach i został zatrzymany przez policję. Załóżmy że miało to miejsce 2 miesiące po zatrzymaniu uprawnień i na 1 miesiąc przed ich przywróceniem. Co dla kierowcy oznacza przedłużenie zatrzymania uprawnień „do 6 miesięcy”?
  1. zatrzymanie na kolejne 4 miesiące (czyli 6 miesięcy liczone od daty pierwszego zatrzymania)?
  2. zatrzymanie na 6 miesięcy liczone od daty kontroli przez policję i stwierdzenia faktu zatrzymanych uprawnień (czyli w sumie 8 miesięcy zatrzymania)??

 95. Szanowny Panie Michale.

  Zatrzymanie na kolejne 3 miesiące, czyli łącznie 6 miesięcy liczone od daty pierwszego zatrzymania.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 96. Witam,
  Panie Macieju jeżeli zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące 14.05 2017 to rozumiem ze dzisiaj czyli 14.08 jest ostatni dzień obowiązywania sankcji ? Ze względu na święto dokument mogę odebrać dopiero 16.08 czy jeżeli jutro będe prowadził bez dokumentu to grozi mi przedłużenie sankcji do 6 miesięcy czy też jedynie mandat za jazde bez ważnego dokumentu ?

 97. witam

  11 sierpnia odebrano mi prawo jazdy za 51 km w terenie zabudowanym. czy odwolanie sie od decyzji starosty ma sens i czy otrzymam prawo jazdy przed okresem 3 miesiecy. jest duza szansa, ze strace prace i nie bede mogl utrzymac rodziny. jestem sprzedawca.

 98. To zależy, Panie Michale: jeśli ma Pan dobre merytoryczne argumenty odnośnie do nieprawidłowego pomiaru i/lub nie dokonania go w terenie zabudowanym albo jeśli wystąpił po Pana stronie stan wyższej konieczności, to warto się odwołać.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej krok

 99. Tak, Panie Bartłomieju, może Pan prowadzić ryzykując jedynie mandat za fizyczny brak dokumentu przy sobie.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 100. Witam
  Przed pierwszą miejscowością obszaru zabudowanego na około 10 sek. znikło mi oświetlenie tj. świtała zewnętrzne i deski rozdzielczej. Nie zauważyłem znaku obszaru zabudowanego i nie mogłem skontrolować swojej prędkości, którą przekroczyłem jak się okazało o ponad 52 km. Na drugi dzień okazało się w warsztacie, że spaleni uległ przełącznik świateł, mam na to pełną dokumentację w postaci faktur naprawy i świadka, który potwierdza moją chwilową jazdę bez świateł. Czy to w świetle tego nieszczęsnego zapisu jest podstawa- linia obrony przed Sądem, który mnie czeka?

 101. Jeśli ma Pan świadka, dokumenty i pierwszy raz jechał Pan tą trasą, to nie widzę powodu, żeby się nie odwołać. Czyn, który nie jest szkodliwy społecznie, nie jest wykroczeniem i w Pana przypadku powiedziałbym, że właśnie taki przypadek miał miejsce, bo nie można przypisać Panu żadnej winy za zaistniałe zdarzenie drogowe.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 102. Witam. Jakich konsekwencji mogę się spodziewać po 3 kontroli bez prawa jazdy? Prawo jazdy miałam odebrać 2 września po zatrzymaniu na 6 miesięcy, ale 23 sierpnia przekroczyłam prędkość o 27 km.

 103. Może się Pani spodziewać decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, wydanej na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 104. Panie Macieju, odebrano mi prawo jazdy 26.08. w innym województwie niż mieszkam. Gdzie przypuszczalnie jest obecnie mój dokument? Jeśli będę się odwoływać to do kogo? i gdzie? czy złożenie odwołania opóźni decyzję o odebraniu uprawnień? i za jazdę bez dokumentu będzie mandat 50 zł?
  Dziękuję

 105. Dokument policja powinna przekazać staroście z Pani powiatu, od niego przyjdzie też decyzja o zatrzymaniu dokumentu; do SKO będzie kierowane odwołanie, za pośrednictwem tego starosty, zgodnie z pouczeniem zawartym w ostatnim akapicie decyzji. Złożenie odwołania nie opóźni wydania decyzji, bo złoży je Pani już po jej wydaniu. Nie wstrzyma też automatycznie jej wykonalności. Za jazdę od momentu zatrzymania dokumentu przez policję do momentu wydania przez starostę decyzji grożą Pani pełne sankcje, tj. przedłużenie okresu zatrzymania do 6 miesięcy bądź wydanie decyzji o zatrzymaniu od razu na okres 6 miesięcy. Mandat za brak dokumentu może Pani też dodatkowo otrzymać.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 106. Szanowny Panie Macieju,
  19sierpnia przekroczyłem prędkość o 56km/h mandat przyjąłem a prawa jazdy nie oddałem ponieważ trzy dni wcześniej je zgubiłem, wczoraj dostałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez starostę i zatrzymaniu prawa jazdy, co ja mam w takim przypadku zrobić i od kiedy zacznie mi się naliczać ten okres trzech miesięcy, drugie pytanie czy takie wstrzymanie obowiązuje tylko na terenie Polski czy również na terenie UE, bardzo serdecznie dziękuję z góry za odpowiedź.
  Z poważaniem Przemek.

 107. Okres trzech miesięcy zacznie swój bieg od przekazania dokumentu staroście. Fakt, że Pan go zgubił powinien zostać zgłoszony w terminie 30 dni staroście, który je wydał (jeśli się Pan w międzyczasie nie przeprowadzał, będzie to starosta właściwy ze względu na Pana miejsce zamieszkania). Za poruszanie się samochodem bez dokumentu w UE niewątpliwie czeka Pana mandat a jeśli informacja o takim poruszaniu się trafiłaby do polskich organów, jest to również podstawą do przedłużenia Panu okresu zatrzymania prawa jazdy. Podczas rutynowej kontroli drogowej taka informacja raczej nie zostanie przekazana, niemniej jednak dalsza jazda wiąże się z ryzykiem.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 108. Szanowny Panie,

  28 czerwca P.Andrzej pytał, od którego momentu po zatrzymaniu prawa jazdy nie może już prowadzić pojazdów i otrzymał odpowiedź, że “Od dnia doręczenia Panu decyzji starosty o zatrzymaniu Pana prawa jazdy.”.
  30 sierpnia podobnie pytanie zadaje Pani Joanna i odpowedź brzmi :”Za jazdę od momentu zatrzymania dokumentu przez policję do momentu wydania przez starostę decyzji grożą Pani pełne sankcje, tj. przedłużenie okresu zatrzymania do 6 miesięcy bądź wydanie decyzji o zatrzymaniu od razu na okres 6 miesięcy. ”

  I teraz moje pytanie: która odpowiedź jest prawdziwa?
  Karolina

 109. Obie, Pani Karolino. Sytuacja Pana Andrzeja była niestandardowa, opisał ją w dość długim komentarzu i otrzymał poprawną odpowiedź. Ten komentarz następnie skróciłem, i z tego co widzę skróciłem go nadmiernie, bo teraz jego treść jest myląca. Za parę dni usunę go całkowicie, żeby sytuacja już się nie powtarzała.

  W standardowej sytuacji, czyli zatrzymaniu dokumentu podczas kontroli drogowej, przedłużenie okresu zatrzymania do 6 miesięcy grozi nam od momentu zatrzymania prawa jazdy, z zastrzeżeniem że policja zabierając dokument wypisuje pokwitowanie, za pomocą którego można legalnie prowadzić przez 24 godziny od chwili zatrzymania prawa jazdy. Porady mówiące że można jeździć bez konsekwencji do chwili odebrania listu z decyzją starosty odnoszą się do starego stanu prawnego.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 110. Dzień dobry,
  zostałem zatrzymany za przekroczenie prędkości w o. z. o o 53 km/h.
  Nieoznakowany radiowóz jechał za mną 2 km, wyraźnie czekając aż przekroczę 100 km/h.
  Mogłem zostać zatrzymany dużo wcześniej za jazdę np. o 40 km\h większą od dopuszczalnej, stwarzałem już przecież zagrożenie.
  Jednak policjant postanowił zaczekać aż przekroczę barierę utraty prawa jazdy.
  To zgodne z prawem?
  Pozdrawiam,
  Piotr Przybysławski

 111. Owszem, Panie Piotrze. Jest to niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza, który nie zareagował na Pana pierwsze wykroczenie, ale to pozostaje bez wpływu na fakt popełnienia przez Pana przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h. Takie działanie może być co najwyżej podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza policji.

  Z poważaniem,
  radca prawny Maciej Krok

 112. Witam,
  Co mogę zrobić w sytuacji, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane przez policję 31.08.2017 i do tej pory nie otrzymałem decyzji od Starosty. Minęły bowiem właśnie terminy na: dostarczenie prawa jazdy przez policję do Starosty (7 dni) i wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (14 dni). Czy wobec powyższego mam szansę na odzyskanie wcześniej prawa jazdy.

 113. Szanowny Panie Macieju, czy starosta ma prawo wydać wcześniej utracone prawo jazdy zabrane za przekroczenie prędkości?
  Jeśli tak, to jaka jest procedura?

 114. Witam.
  Mam pytanie.
  Co w przypadku gdy motocyklista jechał poza obszarem zabudowanym ( autostrada) 270 km/h i miał wypadek w skutek którego ucierpiał tylko on ( był tragicznym stanie i powoli dochodzi do zdrowia). Dodam jeszcze że na motorze była umieszczona kamerka która nagrała tą prędkość. Czy w tym wypadku na podstawie tego nagrania można mu zabrać prawo jazdy? Pozdrawiam

 115. Nie, Panie Mariuszu, nie ma Pan. Może Pan napisać skargę na bezczynność organu. O ile to starostwo za nią odpowiada, wydadzą decyzję błyskawicznie. A jeśli za opóźnienia odpowiada policja, to starostwo powinno trochę ich pogonić po otrzymaniu Pana skargi.

 116. Nie, Pani Magdo, funkcjonariusze ani sąd nie mogą użyć prywatnego nagrania jako dowodu w sprawie karnej ani o wykroczenie. Ale jeśli mają legalny pomiar prędkości to tak, mogą na jego podstawie zatrzymać prawo jazdy.

 117. Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie; Starosta nie ma podstawy prawnej do wcześniejszego zwrotu prawa jazdy wobec którego wydał decyzję o zatrzymaniu dokumentu. Może natomiast, zamiast wydawać taką decyzję, zdecydować o zawieszeniu postępowania lub odmówić zatrzymania dokumentu. W tym pierwszym przypadku, moim zdaniem, dokument powinien zostać w starostwie do momentu wydania finalnej decyzji. W tym drugim przypadku, moim zdaniem, dokument powinien zostać niezwłocznie zwrócony jako że nie ma podstaw do jego zatrzymania.

 118. Witam,
  W dniu dzisiejszy zostałem zatrzymany do kontroli w terenie zabudowanym. Odmówiłem przyjecie mandatu kwestionują sam pomiar i mierzona prędkość bo rzeczywiście tyle nie jechałem. Po kilku minutach funkcjonariusz wrócił i oddał mi dokumenty i nic nie mówiąc wrócił do radiowozu. Nie dostałem zadnego wniosku o ukaranie do podpisania. Pokazał mi tyko suszarkę i prędkość. Rozmowę nagrałem. Drugi z policjantów powiedział że mogę jeździć jeszcze dwa dni.
  Czy zostało mi zabrane prawo jazdy?

 119. Na początku maja fotoradar stacjonarny zrobił mi zdjęcie, prowadziłem auto ojca. Po wezwaniu, wybraliśmy opcję nie ujawniania posiadacza pojazdu i mandat 500zł. Po miesiącu dostałem imienne wezwanie jako osoba co do której istnieją przesłanki do ukarania jej, bo podobno zdjęcie pozwala na identyfikację kierowcy. Czy te fotoradary potrafią wykonać zdjęcie rozdzielczości pozwalającej rozpoznać rysy twarzy? Czy po 5 miesiącach nadal można mi zatrzymać prawo jazdy? Czy w mojej sytuacji przekazanie sprawy do sądu zwiększy moje szanse na obronę?

 120. Witam,
  Czy jeśli miałam zabrane prawo jazdy na 3 miesiące (już odebrałam) to za drugim razem będę miała zabrane na stałe (czyt. będę musiała ponownie iść na egzamin) czy również na określony czas?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

 121. Nie, Panie Dariuszu, jeśli dokument nie został fizycznie Panu zabrany, to nie doszło do zatrzymania prawa jazdy w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy prawo o ruchu drogowym. Co za tym idzie, nie odnoszą się do Pana konsekwencje jazdy samochodem pomimo zatrzymania dokumentu.

 122. O ile mi wiadomo, nie potrafią. A nawet jeżeli, to należałoby jeszcze dokonać Pana identyfikacji i zebrania danych osobowych, żeby móc stwierdzić, że osoba z tego “czytelnego zdjęcia” i Pan to ten sam człowiek. I taki prawdopodobnie jest cel zaproszenia Pana na przesłuchanie: porównanie zdjęcia z Pana twarzą i stwierdzenie, czy warto składać do sądu wniosek o ukaranie. Jak najbardziej, można zatrzymać Pańskie prawo jazdy po 5 miesiącach. Nie bardzo rozumiem na czym Pańska obrona przed sądem miałaby polegać, jeśli sędzia stwierdzi że to Pan jest uwidoczniony na zdjęciu, to niewątpliwie zostanie Pan ukarany.

 123. Cofnięcie uprawnień, wiążące się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu, następuje m. in. jeśli stwierdzono że prowadzi Pani samochód w sześciomiesięcznym okresie zatrzymania prawa jazdy. Czyli: zatrzymano Pani dokument na 3 miesiące -> w okresie tych 3 miesięcy policja przyłapała Panią na prowadzeniu pojazdu i starosta wydał decyzję o przedłużeniu okresu zatrzymania do 6 miesięcy -> po wydaniu tej decyzji policja znowu przyłapała Panią na prowadzeniu pojazdu. Dopiero kiedy przejdzie Pani całą tę sekwencję, można cofnąć Pani uprawnienia. Aktualnie jest Pani znowu na jej początku, ponieważ posiada Pani prawo jazdy.

 124. Panie Macieju, będę wdzięczny za odpowiedź.
  W marcu tego roku policja zatrzymała mi prawo jazdy i zgłosiła sprawę do Prokuratury z racji tego, że byłęm pod wpływem alkoholu. Niestety, jak to się okazuje, nie istotne jest to, że siedziałem w zaparkowanym aucie z wyłączonym silnikiem – świadkowie zeznali że widzieli mnie godzinę wcześniej jak prowadziłem auto a na podstawie badań zarzucono mi, że musiałem prowadzić pijany…
  Moje pytanie: Prawo zmieniło się w Czerwcu 2017. Zostałem zatrzymany w Marcu 2017. Z tego co się dowiedziałem to zostanę karany według nowych przepisów. Dlaczego? Przecież popełniając przestępstwo “aktywne” było stare prawo.
  Pozdrawiam i dzięuję za odpowiedź.

 125. W Pana przypadku, Panie Teofilu, ustawa może zadziałać “wstecz” tylko jeśli nowe przepisy poprawią Pana sytuację jako oskarżonego. Jeśli przepisy uległyby zaostrzeniu – stosuje się ustawę starą.

 126. Witam, zostało mi zabrane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 52 km w terenie zabudowany dnia 02,08,2017. Następnie zostałem zatrzymany do kontroli dnia 25,10,2017, policjanci mnie skontrolowali spisali moje dane do zeszytu i zjechałem samochodem na bazę, oczywiście poinformowałem ich o tym że mam prawo jazdy zatrzymany. Dziś 03,10,2017 miną mi termin zatrzymania prawo jazdy. Byłem w urzędzie komunikacji i dokument został mi wydany. Rozmawiałem w urzędzie z dwoma Paniami i mówiłem o moim zdarzeniu z policją. Panie sprawdziły kartotekę i stwierdziły, że nie ma żadnego informacji z Policji, a policja powinna to zgłosić niezwłocznie. Następnie wypełniłem wniosek, opłaciłem opłatę skarbową i dokument mi wydano. Mam jednak dylemat czy mogę jeździć? Jak długo policja ma czas na zgłoszenie do urzędu o zaistniałym incydencie? Jakie mogą być konsekwencje takiego zajścia?

 127. Oczywiście że Pan może, Panie Mariuszu. Zasada zaufania obywateli do organu państwa jest podstawą kontaktów z administracją, a skoro starostwo wydało Panu dokument prawa jazdy, to ma pan pełne prawo legalnie prowadzić samochód. Czy policjanci kontrolę zgłosili, czy z jakiegoś powodu (np. formalnego, nie sprawdzając Pana w bazie danych lecz przy użyciu “notesu”) zdecydowali się jej nie zgłaszać – ciężko stwierdzić. Do momentu w którym nie odbierze Pan postanowienia starosty o zatrzymaniu Pana prawa jazdy (a pismo może leżeć na poczcie nawet przez 14 dni), może Pan legalnie prowadzić samochód.

 128. Co się stanie, jeśli po odzyskaniu prawa jazdy po 3 m-cach otrzymam dopiero wtedy decyzje o przedłużeniu kary do 6 m-cy? Muszę oddać dokument i kara liczy mi się od pierwszego zatrzymania? Czy 6 m-cy od ponownego oddania dokumentu? (…)

 129. Moim zdaniem, taka decyzja będzie wydana z naruszeniem prawa, bowiem przepisy nie przewidują przedłużenia okresu zatrzymania który zakończył już swój bieg. Jeśli jakieś starostwo spróbuje wydać taką decyzję – zaskarżyłbym ją. Absolutnie bez podstawy prawnej jest także wydanie w takiej sytuacji drugiej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy zamiast decyzji o przedłużeniu obowiązywania zakazu. Przedłużenie zakazu “do 6 miesięcy” oznacza dokładnie to: przedłużenie zakazu o kolejne 3 miesiące a nie rozpoczęcie jego biegu od nowa.

 130. Szanowny Panie Mecenasie
  Policja zatrzymała mi prawo jazdy w dniu 10.06.2017 r. za 0,12 mg/l. Potem była sprawa no i oczywiście wyrok: grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów przez 6 miesięcy. Dzisiaj dostałem decyzję od Prezydenta Miasta , w której dowiaduję się, że mam cofnięte uprawienia na okres od 28.09.2017 do 28.03.2018 r. Czy odwoływanie się od takiej decyzji ma sens, gdyż faktycznie jest to zatrzymanie nie na 6 miesięcy lecz na 9 m-cy i 18 dni. Dodam tylko, że Sąd w swym wyroku nie podał daty początkowej od której należy liczyć okres wykonywania kary.
  Dziękuję za odpowiedź.

 131. W Pana sprawie, Panie Janie, błędny jest sam wyrok sądu, który należy (należało?) zaskarżyć, bo to w nim sąd powinien zawrzeć postanowienie o zaliczeniu okresu faktycznego zatrzymania dokumentu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Bez takiego postanowienia, zaskarżanie decyzji starosty nie ma sensu, bo jest ona zgodna z treścią wyroku sądowego.

 132. Witam Panie Macieju,
  Spotkała mnie następująca sytuacja.: 20.10.2017 zostałem zatrzymany przez patrol na radar, przekroczenie dość spore
  bo o 68km/h za dużo, mandat przyjąłem na miejscu, zostałem poinformowany o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, ale dokumenty zostały w domu, także fizycznie do dnia dzisiejszego je posiadam. Nie zostałem ukarany za brak dokumentu, nie dostałem żadnej informacji papierowej od Policji o zatrzymaniu prawa jazdy, tylko 500zł mandatu.
  17.11.2017 otrzymałem informację od starosty o wszczęciu postępowania w mojej sprawie w związku z przekroczeniem prędkości i możliwość odwołania do 7 dni. i Tutaj jest moje pytanie, czy to że już minął miesiąc od zatrzymania, a ja dalej nie otrzymałem decyzji wlicza się już do 3 miesięcznego zakazu? Czy to normalne że tyle to trwa. W związku z tym mój zakaz będzie trwał przeszło 4 miesiące, czy można jakoś się odwołać w tej sprawie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 133. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące wchodzi w życie z dniem doręczenia Panu decyzji starosty o zatrzymaniu dokumentu. Trzymiesięczny okres zakazu nie biegł wcześniej, bo nie było go wcześniej. Proszę wziąć też pod uwagę, że dopóki nie zwróci Pan dokumentu, ten trzymiesięczny okres również nie rozpocznie biegu, choć konsekwencje prowadzenia pojazdu pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu w pełni Pana obejmą.

 134. Panie Macieju, gratuluję świetnego bloga. Temat jak widać “na czasie”. Niemniej jednak włosy na głowie się jeżą jak czytam zadawane przez kierowców pytania i tak się zastanawiam, kto w ogóle takim osobom wydał uprawnienia do kierowania jakimkolwiek pojazdem. Ja rozumiem, że można zagapić się przekroczyć prędkość o 10 -20 km/h ale o 50?. Pomijam już kierowców “wyprzedzających na trzeciego”. Zastanawiam się gdzie jakakolwiek odpowiedzialność i wyobraźnia tych ludzi. Ciekaw też jestem jak podchodziliby do swojej brawurowej jazdy gdyby taki kierowca jakim są oni sami potrącił śmiertelnie kogoś z ich bliskich. Pozdr.

 135. Panie mecenasie. Zostałem zlapany przez policję w okresie 3-miesiecznego zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie +50km/h w zabudowanym. Wiem że starosta przedłuży zatrzymanie o kolejne 3 miesiące, ale z jakimi jeszcze konsekwencjami mogę się liczyć? Nie otrzymałem mandatu gdyż policjanci muszą wyjaśnić sprawę. Zostanę poinformowany o dalszym toku sprawy. Czekam już 7 dni. Czy grozi mi sprawa przed sądem z artykulu 94 KW?

 136. Policjanci często nie wiedzą czy w takiej sytuacji stosować sankcję za prowadzenie bez uprawnień, czy sankcję za prowadzenie bez dokumentu. Moim zdaniem, powinien Pan dostać mandat z art. 94 KW, ale zdarza się, że policjanci zastosują art. 95 KW. Niech Pan w przyszłości nie ryzykuje, Panie Michale, kolejna sankcja to cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów.

 137. Na podstawie pomiaru z wideorejestratora radiowozu nieoznakowanego 3 miesiące temu zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości 50+. Mandatu wtedy nie przyjąłem. Od starosty otrzymalem najpierw powiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego a następnie po około miesiącu postanowienie o zawieszeniu tegoż postępowania do czasu rozstrzygnięcia o mojej winie przez sąd. Dokładnie dzisiaj mija trzy miesiące jak nie mam prawa jazdy bo jest u starosty. Do dnia dzisiejszego nie ma rozstrzygnięcia – nie mam z sądu prawomocnego wyroku w tej sprawie. Co w takim przypadku zrobić. Złożyć do starosty wniosek o umorzenie postępowania i zwrot prawa jazdy ze względu na upływ okresu 3 miesięcy ? Czy zwrot prawa jazdy nastąpi automatycznie jeżeli zgłoszę się po odbiór ? Czy może nastąpi jeszcze coś innego ?

 138. witam,14/01/18r zatrzymano mi prawo jazdy. (…) 02/02/18r dostałem pismo od starosty ze ,,wszczynam postepowanie administracyjne z urzędu zmierzające do zatrzymania uprawnien do kierowania pojazdami”. Co to znaczy i od kiedy jest liczony czas tych 3 miesięcy,przeciez mi zabrali prawo jazdy a pisze ze wszczyna postepowanie.

 139. To znaczy, że starosta wyda decyzję o zatrzymaniu dokumentu już wkrótce, na 3 miesiące, licząc ten okres od dnia faktycznego zatrzymania dokumentu, czyli od 14 stycznia 2018 roku.

 140. Panie Macieju, w dniu zakupu samochodu od osoby prywatnej w czasie powrotu do domu fotoradar zrobił mi zdjęcie w terenie zabudowanym, prędkość ponad 100km/h, umowa jest podpisana na mojego ojca. Dopóki samochód nie zostanie przerejestrowany wezwanie przyjdzie do starego właściciela, który moich danych nie zna. Podejrzewam, że osobą wskazaną przez sprzedającego zostanie mój ojciec. Na umowie nie widnieje godzina jej zawarcia, jedynie data. Czy obrona (mojego ojca) może polegać na tłumaczeniu, że sprzedający udzielał samochodu zapewne różnym osobom podczas procesu sprzedaży? Co grozi sprzedającemu za wskazanie osoby, która w rzeczywistości tak naprawdę nie kierowała pojazdem. Proszę o poradę.

 141. Panie Macieju jechałem samochodem ojca i przekroczylem prędkość o51km teren zabudowy fotoradar GITD zdjęcie nieczytelne.Gdy ojciec niewskaze kierowcy bo sam niewie kto jechał i przyjmie mandat za niewskazanie czy jest szansa że GITD odpuści. Dziękuję i pozdrawiam.

 142. Jeśli sprzedający wskaże taką osobę w dobrej wierze, Panie Mariuszu, to nic mu nie grozi. Obrona może polegać na wielu rzeczach, od nie przyznania się przez tatę że to on kierował (co akurat jest prawdą), aż po stwierdzenie, że w godzinie zdarzenia nie był on jeszcze właścicielem samochodu (co akurat prawdą nie jest).

 143. Panie Mecenasie,
  W dniu 15 lutego br. dopadła mnie statystyka i zostałem nagrany przez nieoznakowany radiowóz w terenie zabudowanym i zostało mi zabrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy – przyjąłem mandat natomiast analizując na spokojnie całą sytuacje nie zostało mi przedstawione nagranie stwierdzające moje wykroczenie. Czy to jest argument do odwołania się do Starosty od wydania decyzji?
  Pozdrawiam

 144. 15 lutego 2018 nieoznakowana insygnia mnie zatrzymała i zabrali prawko na 3 miesiące bo przekroczyłem o 62km na zabudowanym.
  Moje pytanie jest takie czy po 3 miesiącach oddają ten sam dokument wyjmując go z szuflady po prostu czy wyrabiają nowy opłata 100 zł i jakieś badania .
  Mam już nowe unijne lecz nie terminowe,a słyszałem że mają wejść na 15 lat.

 145. Mam zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości do 20 marca, czy 21 marca mogę prowadzić samochód przed odebraniem prawa jazdy z urzędu?

 146. Zabrano mi w dniu wczorajszym prawo jazdy za: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 135 ust. 2. (…) Policjant wystawił mi pokwitowanie upoważniające do prowadzenia pojazdów przez 7 dni i mam czekać na jakieś wezwanie.
  Co teraz począć?

 147. Sz. P. Macieju
  Podczas kontroli okazało się, że zgubiłem prawo jazdy. Jestem na etapie oczekiwania decyzji od starosty. (…) Czy okres trzech miesięcy będzie liczył się od momentu wydania decyzji, czy muszę czekać aż zostanie wydany mi wtórnik i od momentu przekazania go urzędnikowi będzie liczył się okres 3 m-cy?

 148. Witam,
  Panie Macieju w dniu 9.04 zatrzymano mi prawo jazdy. Od dnia 10 .04 czyli po 24 h od zatrzymania nie mogę prowadzić pojazdów gdyż grozi mi za to przedłuzenie zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące czy oprócz tego przedłuzenia “ryzykuję” jakimiś dodatkowymi sankcjami? mam rozumieć ze cofniecie uprawnien i obowiazek ponownego przystapeinia do egzaminu nastapi dopiero w momencie gdy zostane zlapany po raz 3- w momencie zatrzymania prawa jazdy na 6 miesiecy?
  Bardzo dziekuje za odp i pozdrawiam!

 149. Okres 3 miesięcy powinien się liczyć od dnia w którym decyzja starosty zostanie Panu prawidłowo doręczona, Panie Jacku. Sam fakt wyrabiania w tym okresie nowego dokumentu prawa jazdy pozostaje bez wpływu na konieczność wydania decyzji administracyjnej, starostwo po prostu nie wyda go Panu przed upływem okresu zatrzymania prawa jazdy.

 150. Tak, Panie Stanisławie, to trzystopniowy proces:
  1. faktyczne zatrzymanie prawa jazdy/wydanie decyzji o zatrzymaniu,
  2. przyłapanie Pana na jeździe pomimo zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, co skutkuje przedłużeniem zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy i mandatem za jazdę bez dokumentów,
  3. przyłapanie Pana na jeździe pomimo zatrzymania prawa jazdy na 6 miesięcy, co skutkuje cofnięciem uprawnień do prowadzenia pojazdów (m. in. powtórny kurs prawa jazdy).

 151. Witam Panie Macieju wczoraj jadąc na trasie Jabłonna Legionowo droga dwupasmowa z lewej i prawej strony przekroczyłem prędkość o 80 km/h tzn. byłem pewny że można spokojnie jechać jak w terenie nie zabudowanym drogą ekspresową.
  Jednak przed światłami nie zauważyłem znaku 60 i nagle fotoradar.
  Czy w takiej sytuacji odbiorą mi prawo jazdy ? Czy lepiej odmówić przyjęcia ? Jak rozwiązać taką sprawę, nie mogę nigdzie odszukać mapy terenu zabudowanego być może to wcale nie był teren zabudowany gdyż poimo wielu budynkó nie widziałem tablicy.
  Proszę o odpowiedź.

 152. Witam. Dostałem umorzenie postępowania ze Starostwa, w którym ostatnie zdanie brzmiało: “W związku z faktem, iż okres zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów upłynął, postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień Panu Janowi ……. stało się bezpodstawne” Niby super jednak przed odebraniem prawa jazdy kilka dni wcześniej kazano mi napisać oświadczenie, w którym zgadzam się na przeprowadzenie badań psychotechnicznych i lekarskich. Czy w świetle otrzymanego umorzenia ja mogę się wycofać ze swojego oświadczenia i nie robić tych badań. Jakie możliwości prawne w tej sytuacji ma starostwo by odebrać prawo jazdy ponownie komuś kto już swoją karę odbył.

 153. Nie bardzo rozumiem jaki miałby być charakter prawny Pańskiego oświadczenia, Panie Janie, ale moim zdaniem jak najbardziej może Pan się z niego wycofać bez żadnych konsekwencji.

 154. Wczoraj zostało mi zatrzymane prawo jazdy przez policję w Wejherowie (mieszkam w Warszawie) na terenie zabudowanym przy ograniczeniu 101/50 km przez pojazd nie oznakowany. Z zapisu z video rejestratora wynika że radiowóz poruszający się za mną przez 3,5 sek poruszał się z prędkością 101 km/h. Nie była to moja prędkość w związku z czym nie przyjęłam mandatu. W moim mniemaniu prędkość radiowozu nie jest prędkością na podstawie której można bez wątpliwości stwierdzić moją winę i wymierzyć mi karę.
  Rozumiem że w tej sytuacji Policja składa wniosek do Sądu Grodzkiego, w związku z czym w postępowaniu nakazowym zostanie wydany wyrok skazujący od którego dopiero będę mogła się odwołać.
  Czy mogę złożyć wniosek o wstrzymanie postępowania ze względu na brak winy? Jeśli tak to gdzie mam go złożyć?
  Czy mogę postępowanie przenieść do miejsca mojego zamieszkania? Rozumiem, że w sytuacji kiedy rozprawa będzie się ciągnąć nawet kilkanaście miesięcy w najgorszym przypadku prawo jazdy zostanie mi wydane maksymalnie 3 miesiące po jego zatrzymaniu?

 155. Nie, Pani Emilio, nie może Pani złożyć takiego wniosku. I nie, właściwość sądu nie ulegnie zmianie na Pani wniosek. Może Pani za to wnieść o przesłuchanie Pani przez sąd wezwany, właściwy dla Pani miejsca zamieszkania. Tak, prawo jazdy zostanie Pani zwrócone po trzech miesiącach od dnia zatrzymania dokumentu.

 156. Szanowny Panie Macieju. Dzisiaj tj. 12.05.2018 zatrzymano mi Prawo Jazdy za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością 102 km/h. Przyjąłem mandat bo przewinienie było ewidentne. Jednakże czy zatrzymanie Prawa Jazdy przy przekroczeniu wartości granicznej która wynosi 101 km/h (50 +51) i biorąc pod uwagę margines błędu urządzenia 2-3% oraz zasadę interpretacji wątpliwości na korzyść strony winnej wykroczenia mogę wnosić o odmowę zatrzymania dokumentu przez Starostę? Czy muszę odwołać się do sądu i czy w przypadku rozstrzygnięcia na moją korzyść wnosić o zadośćuczynienie.

 157. Może Pan złożyć do sądu wniosek o uchylenie mandatu, Panie Januszu. Może Pan również wnieść pismo również do starostwa, ale żadne przepisy nie obligują starosty do wstrzymania procedury zatrzymania dokumentu po wniesieniu takiego pisma przez Pana.

 158. Witam Panie Macieju.
  W sobotę 19 maja zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie 53 km/h w terenie zabudowanym. W samochodzie była moja ciężarna żona, która ze stresu dostała przedwczesnych skurczy. W stresie mandat przyjąłem i podpisałem pokwitowanie (chociaż nie jestem pewny czy przekroczyłem aż tyle, mój samochód rzadko wyciąga 100/km h) ale chciałem jak najszybciej odwieźć żonę na pogotowie. Czy do czasu otrzymania prawomocnej decyzji od starosty w przypadku kontroli narażam się “tylko” na mandat za brak dokumentu czy od 20 maja kolejne zatrzymanie przez policję skutkuje przedłużeniem zatrzymania prawa jazdy na 6 miesięcy? Czy jest sens się teraz odwoływać lub czy istnieje sposób na wcześniejszy zwrot dokumentu?

 159. Od 20 maja grozi Panu przedłużenie zakazu do 6 miesięcy w razie kolejnej kontroli, Panie Marku. Jest sens się odwoływać jeśli jechał Pan z żoną do szpitala/lekarza, bo w takich warunkach przekroczenie prędkości może być uznane za stan wyższej konieczności a działając w tym stanie nie popełnia Pan wykroczenia. Starosta też bierze go pod uwagę, jeśli zgłosi Pan takie okoliczności przed wydaniem przez niego decyzji. Stricte prawnego sposobu na wcześniejszy zwrot dokumentu nie ma, praktyka starostów jest w tym wypadku różna.

 160. Dzień Dobry,
  Zostałem zatrzymany przez nieoznakowany radiowóz w terenie niezabudowanym i ukarany mandatem który przyjąłem lecz po wypisaniu go otrzymałem równie pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy ponieważ wg patrolu drogowego przekroczyłem również o 50 km prędkość w terenie zabudowanym.
  Podałem jako okoliczność sytuacje stan wyższej konieczności, związaną u mnie z faktem że kilka dni wcześniej miałem chirurgiczne usuwanie 8 – mki i nastąpiły komplikacje w skutek czego podani mi antybiotyk, leki przeciwbólowe itd
  W dniu zaistnienia zdarzenia drogowego pękło mi pare szwów i doszło do krwawienia, ból i stres związany z możliwością wystąpienia krwotoku spowodował że szukałem pomocy medycznej.
  Mam zaświadczenie od lekarza na ta okoliczność udzieloną pomoc.
  Co mogę w takiej sytuacji?
  Czy jest szansa na odzyskanie uprawnień?
  pozdrawiam

 161. Dzień Dobry,
  ITD zrobiło mi zdjęcie przekroczenie o 63 km w terenie zabudowanym nie podałem kierowcy sprawa trafiła do Sądu.
  Sąd stwierdził że ja kierowałem, napisałem wniosek o uzasadnienie ale wysłałem go po 8 dniach, dostałem pismo z Sadu że powonieniem wysłać po 7 dniach zgodnie z przepisami.
  Sprawa w Sądzie odbyła się 13-04-2018 roku do dnia dzisiejszego nie dostałem Decyzji Starosty o cofnięciu uprawnień.
  Czy i kiedy to się przedawni ?
  Dziękuje za dopowiedz.
  Pozdrawiam

 162. Może Pan próbować, Panie Robercie, pod warunkiem że stan zagrażał zdrowiu i nie było innej możliwości na uniknięcie zagrożenia. Starosta może odmówić zatrzymania Pana dokumentu lub zawiesić postępowanie jeśli uzna że wystąpił stan wyższej konieczności. Proszę również pamiętać, że działając w stanie wyższej konieczności nie popełniamy wykroczenia.

 163. Witam,

  Panie Macieju mam pytanie dotyczące momentu od którego liczy się 3 miesiące zatrzymania prawa jady.
  Zostałem zatrzymany 22 marca przekroczenie o 54 km/h niestety nie miałem przy sobie prawa jazdy za co zostałem ukarany mandatem karnym 50 zł. Po powrocie dzwoniłem do komendy w Makowie Mazowieckim że chciałbym dostarczyć dokument prawa jazdy, kobieta z Nadzoru Ruchu Drogowego poinformowała mnie że nie ma sensu ponieważ termin i tak biegnie od daty zatrzymania przez policję.
  Sytuacja jest na tyle patowa że prawo jazdy wydał Starosta Żuromiński a ja przeprowadziłem się do powiatu mławskiego (prawa jazdy nie wymieniałem) pisma odbijały się między starostwami a komendą w Makowie, aż 16 kwietnia otrzymałem nakaz oddania prawa jazdy w Wydziale komunikacji w Mławie, dostarczyłem dokument 24 kwietnia.
  W dniu dzisiejszym otrzymałem decyzję że prawo jazdy zatrzymane mam do 24 lipca czyli 4 miesiące od momentu kontroli policji.
  Pytanie od kiedy faktycznie liczy się kara 3 miesięcy

 164. Witam 24 czerwca zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie predkosci o 54 km/g w terenie zabudowanym ,
  (dodam iz prowadzilem motocykl).Pomiar predkosci wykonano nieoznakowanym radiowozem z nagraniem videorejstratorem .Dlaczego nie zatrzymano mi uprawnien tylko na motocykl?Czy jest sens odwolywac sie od postepowania administracyjnego?prosze o podpowiedz co dalej dziekuje i pozdrawiam

 165. Nie ma, Panie Krzysztofie. Utrata uprawnień dotyczy prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych, nie rozbijając ich na kategorie.

 166. Ok czyli musze cierpliwie odczekac 3 miesiace ?czy probowac sie odwolac?
  A jeszcze jedno, gdzies przeczytalem ze zeby wczesniej odzyskac prawo jazdy mozna ;dac sie zlapac policji 2 razy;i isc ponownie na egzamin ,tylko pytanie jakie sa koszty ponownego egzaminu ?

 167. ok sprobuje sie odwolac ,ale jaki argument najlepiej podac ?Mam syna chorego na cukrzyce z ktorym musze co jakis czas jezdzic do kliniki , moge to napisac w odwolaniu ?pozdrawiam

 168. Z wyjątkiem stanu wyższej konieczności nie ma dziś argumentu prawnego, który powstrzymuje Starostę przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, Panie Krzysztofie. A argumenty dodatkowe można napisać przeróżne, w tym i podany przez Pana, tyle że ich skuteczność jest przeważnie znikoma.

 169. Dzień dobry.
  Jak wygląda sytuacja w momencie, w którym policjant zatrzymuje mnie za przekroczenie prędkości o 52km/h w terenie zabudowanym – a ja, ze względu na argument nieprecyzyjności pomiaru mandatu nie przyjmę? Chodzi mi o to, czy wtedy również zostaje mi zabrane prawo jazdy? Bo jeśli tak, to czy jest sens nie przyjmować mandatu (patrząc z perspektywy samego posiadania dokumentu), zważywszy na to, iż samo postępowanie może trwać dłużej niż okres 3 miesięcy? Ile mniej więcej trwa postępowanie, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu?

  Z poważaniem,

 170. Jeśli policjant stwierdzi przekroczenie, to ma prawo zatrzymać Pana dokument, niezależnie od tego czy uznaje Pan pomiar za wiarygodny, Panie Krzysztofie. Sens jest w tym, że jeśli przyjmie Pan mandat, staje się on prawomocny i Starosta na pewno wyda decyzję o zatrzymaniu Pana dokumentu, bo nie będzie miał najmniejszych podstaw ani do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ani do wydania decyzji o nie zatrzymywaniu dokumentu.
  Postępowanie rzadko kończy się przed upływem trzech miesięcy.

 171. Witam, mam pytanie na jakie konsekwencje mogę liczyć jeśli jednego dnia przekroczyłem prędkość dwa razy o 50 km na tym samym odcinkowym pomiarze prędkości w obszarze zabudowanym przez swoją nieostrożność?

 172. Panie Mecenasie,
  Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie o 54 km na terenie zabudowanym. Nie mam wątpliwości co do swojej winy natomiast poddałem w wątpliwość wynik pomiaru, tym bardziej że policjant wypisał mi mandat w wysokości 400 zł a powinien za przekroczenie powyżej 50km wypisać 500 zł. Czy jest podstawa i w ogóle jakieś szanse na złożenie skutecznego odwołania się kierując się argumentem że mandat wyniósł jedynie 400 zł więc wg taryfikatora policji powyżej 40 km?
  Pozdrawiam

 173. Nie, Panie Robercie, ten argument Panu nie pomoże. Jeśli pomiar był prawidłowy, należało zatrzymać Panu prawo jazdy. Jeśli pomiar był nieprawidłowy, nie należało ani dawać Panu mandatu ani zatrzymywać prawa jazdy.

 174. Witam, prawie 2 lata temu zostałam zatrzymana za przekroczenie prędkości w ter zabudowanym po 50 km/h. Ze względu na brak jakichkolwiek dokumentów dostałam mandat 400 zł.
  Dziś (prawie po 2 latach ) otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania mi prawa jazdy. Czy jest to prawne? Można się odwoływać od tej sprawy?

 175. Witam. Panie Macieju ostatnio przekroczyłem prędkość w terenie zabudowanym. Policja która stała nie zareagowała w sposób odpowiedni ale zauważyłem w lusterku że policjant mierzył w moje auto miernikiem prędkości. Moje pytanie brzmi. Czy mam się spodziewać odebrania prawa jazdy?

 176. Witam serdecznie.

  Moje prawo jazdy zostało zatrzymane pięć miesęcy temu za rzekomą jazdę pod wpływem narkotykow. Parę dni temu dostałem pismo o całkowitym umorzeniu tej sprawy. Gdy poszedłem do starostwa po dokument urzędnik powiedzoali że muszą poczekać z wydaniem na pismo z prokuratury. Moje pytanie brzmi: czy na ten moment mam uprawnienia do prowadzenia pojazdu, a jedynie mógłbym dostać mandat za brak dokumentu? Czy jazda teraz mialaby dla mnie źle konsekwencje? Pozdrawiam i proszę o pomoc.

 177. Witam.maz spowodował wypadek. Był połamany dwie ręce i nogi. Przeszedł operacje .na dzień dzisiejszy chodzi o kulach. Czeka go długa rehabilitacja. Był przesłuchany na prokuraturze, Pani prokurator zadecydowała oddać prawo jazdy ponieważ nie był pijany w czasie wypadku, nie był to też wypadek śmiertelny. Otrzymał prawo jazdy.teraz czeka na sprawę. Czy może prowadzić samochód?

 178. Moim zdaniem nie spełnia to przesłanki “niezwłocznie, nie później niż 7 dni” i nie powinno być traktowane jako działanie prawne, Pani Joanno. Ale w ustawie nie ma wprost wymienionego terminu “przedawnienia”, po przekroczeniu którego taka decyzja byłaby z mocy prawa nieważna, więc nie mogę Pani udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Proszę nas poinformować co zrobi starosta w tej sytuacji, jestem naprawdę ciekaw.

 179. Jeśli miernik miał podłączony wideorejestrator, Panie Arturze, i policjant zdążył go przełączyć w tryb mierzenia pojazdów oddalających się, to tak.

 180. Jeśli starosta wydał uprzednio prawomocną decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy i okres 3 miesięcy jeszcze nie upłynął, to tak, jazda dziś będzie skutkowała przedłużeniem okresu zatrzymania dokumentu. Jeśli prawomocnej decyzji nie było (odmowa zatrzymania, odmowa wydania decyzji, zawieszenie postępowania etc.) to nie, grozi Panu tylko mandat za jazdę bez wymaganych dokumentów.

 181. Witam Panie Macieju
  Mam pytanie – dziś z sądu otrzymałem wyrok za przekroczenie predkosci w kwocie 500 zł ale nic nie wspomniano o punktach karnych czy moge sie łudzić ze zostane ukarany tylko mandatem bez punktów

 182. Nie, Panie Pawle. Punktów karnych nie można nałożyć wyrokiem sądu, bo jest on wydawany w innej procedurze. Proszę mimo wszystko spodziewać się naliczenia punktów karnych.

 183. Q witam Szanowny Panie Macieju
  Od przekroczenia przeze mnie prędkosci o ponad 50 km minelo juź ponad poł roku zaplacilem mandat i otrzymałem punkty karne ,namierzony zostałem przez radar GITD dopiero tydzień temu otrzymalem pismo źe wszczęto postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy ,czy istnieje termin po którym prawo jazdy nie moze być juź zatrzymane .
  Proszę o odpowiedź z powaźaniem Andrzej Dziembowski

 184. Szanowny Panie Macieju,
  Zostalem zatrzymany za przekroczenie dopuszczalnej predkosci na tereniie zabudowanym o 54km/h. Nie otrzymalem mandatu ani punktow tylko zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiace w zamian za pokwitowanie.
  Kilka dni pozniej otrzymalem Zawiadomienie o wszczeciu postepowania adm., na ktore odeslallem Wniosek o umorzenie postepowwania ad. z powodu jego bezprzedmiotowosci polegajacej naa tym ze przeslanka do wydania decyzji adm w przedmiotowej sprawie nie wystapila – nie zostalem ukarany mandatem karnym a moja wina nie zostala stwierdzona prawomocnym wyrokiem sadu.
  Pytanie – czy sa szanse na umorzenie postepowania adm?
  Czy na ten moment moge kierowac samochodem nie narazajac sie na przedluzenie kary o kolejne 90 dni? Jezeli tak to ewentualnie do kiedy?
  Dziekuje za odpowiedz na moje pytania,
  Z powazaniem Wojtek

 185. Nie, Panie Wojciechu, nie ma Pan szans na umorzenie postępowania z powodu nie ukarania Pana mandatem, bo przepisy o zatrzymaniu prawa jazdy wcale takiej przesłanki nie wskazują. I nie, nie może Pan kierować samochodem; naraża się Pan na przedłużenie zakazu o kolejne 3 miesiące (a nie 90 dni) w razie kontroli.

 186. Szanowny panie Macieju !
  Mam takie pytanie, jeżeli policja nie zatrzymała prawo jazdy, to czy sąd może je zatrzymać póżniej. Policja zatrzymała mnie za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – stał na chodniku, jeszcze nie wszedł. Nie dali mi mandatu, powiedzieli że będzie wezwanie na komisariat w celu wyjaśnienia i wniosek do sądu. Czy prawo jazdy mogą mi zatrzymać pózniej po rozprawie w sądzie lub na komisariacie. Pozdrawiam

 187. Teoretycznie tak, Pani Anno, jeśli sąd przypisze Pani odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym, to może orzec wobec Pani zakaz prowadzenia pojazdów (art. 86§3 kodeksu wykroczeń). W praktyce, jeśli Policja jeszcze tego nie zrobiła, prawdopodobnie nie mają zamiaru kwalifikować tego wykroczenia jako “spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym”.

 188. Witam Panie Macieju, 05 pazdziernika zostalo przeslane zdjecie z fotoradaru o przekroczenie predkosci w terenie zabudowanym o 53 km/h, wypelniajac formularz brat podal mnie jako sprawce, poniewaz zdjecie bylo bardzo nieczytelne, a 30 pzdziernika starosta wydal decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy. Czy jest to wyrok prawomocny i musze zwrocic prawo jazdy, czy fotoradar ma sie nijak do sytuacji gdy nie zlapano mnie na “goracym uczynku”?

 189. Jeśli ktoś podał Panią jako sprawcę, Pani Olu, to ITD najpierw powinno skierować pismo do Pani i ustalić czy rzeczywiście jest Pani sprawcą, chyba że w międzyczasie sama Pani oświadczyła, że tak. Decyzję starosty można zaskarżyć do SKO, ale samo zaskarżenie nie wstrzymuje jej wykonalności, czyli: prawo jazdy i tak trzeba będzie oddać. Dopiero wstrzymanie wykonalności takiej decyzji przez SKO lub jej uchylenie spowoduje brak obowiązku zwrotu prawa jazdy. W międzyczasie, jeśli nie zwróci Pani dokumentu, bieg terminu zatrzymania dokumentu nie zacznie biec a jeśli dalej będzie Pani prowadziła pojazd – naraża się Pani na przedłużenie zakazu o dalsze 3 miesiące. “Fotoradar” wpływa tylko na to, że ciężej jest ustalić sprawcę przekroczenia prędkości; kiedy sprawca zostanie ustalony, procedura nie różni się niczym od zatrzymania sprawcy podczas kontroli drogowej.

 190. Witam. Fotoradar zarejestrował moje przekroczenie prędkości o ponad 60 km /h w obszarze zabudowanym 16 września. Przyznałam się do tego, iż to ja prowadziłam samochód i przyjęłam mandat i punkty karne. Jak długo może trwać proces kiedy starosta może zatrzymać dokument prawa jazdy, czy istnieje jakiś okres przedawnienia?

 191. Starosta ma się tym zająć niezwłocznie, Pani Elżbieto, czas zależy od konkretnego starostwa i trybu jego pracy; nie istnieje okres przedawnienia.

 192. Szanowny Panie Macieju,
  od momentu orzeczenia (13.12.2018) przez sąd apelacyjny decyzji o odebraniu prawa jazdy, do tej pory nie doszło zawiadomienie dot oddania dokumentów. Czy w “papierach” zostało już odnotowane, że nie można prowadzić samochodu czy dopiero stanie się to jak przyjdzie pismo dot zwrotu dokumentu prawa jazdy/ lub zostanie oddane prawo jazdy?
  Wesołych Świąt:)

 193. Jeśli prawo jazdy zostało zabrane mi 21 grudnia o godzinie 20:40 to będę mógł je odebrać 21 marca czy 22?

 194. I zatrzymanie, i upływ okresu zatrzymania powinny zostać odnotowane w systemie informatycznym. I stanowczo odradzam prowadzenia samochodu pomimo zakazu sądowego, jeśli Pan takowy posiada.

 195. Dzien dobry. 14.09.18r do wydzialu komunikacji wplynelo pismo z dnia 5.09.18r od ITD o przekroczeniu przeze mnie predkosci 50+, co zostalo zarejestrowane fotoradarem(mandat przyjety). Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy wydana 30.10.18r. Do dzisiaj fizycznie prawa jazdy ja nie oddalem bo odwolywalem sie do SKO(bezskutecznie), poza tym, pracownik wydzialu komunikacji poinformowal mnie ze nie musze fizycznie oddawac prawka, a moge najpierw doczekac sie decyzji SKO. Od ktorego momentu moje prawo jazdy liczy sie jako zabrane? Czy jest w systemie, w papierach informacja na ten temat i gdzie moge to sprawdzic? Czy musze fizycznie oddawac prawo jazdy, czy wystarczy tego, ze decyzja zapadla? Jezeli nie musze fizycznie oddawac prawka, czy oznacza to, ze po uplywie 3 miesiecy waznosc prawka bedzie odnowiona automatycznie? Decyzje SKO otrzymalen w piatek, 25.01.19r. Z gory dziekuje za odpowiedzi. Z powazaniem, Yurii

 196. Witam .
  W dniu 16.06.18 zatrzymano mi prawo jazdy przez policję za pokwitowaniem i pierwsze pismo z sądu otrzymałem 9.01.19 r gdzie stwierdzono wykroczenie i zatrzymanie prawo jazdy na okres 6 miesięcy i opisano za co i ile mam zapłacić koszty sprawy itd. A dnia 6.02.19r otrzymałem drugie pismo gdzie dotyczy tylko uiszczenia wpłaty w ciągu 30 dni i wszystkie dane dotyczące wpłaty za wykroczenie i koszta sądowe. Moje pytanie brzmi czy już mogę odebrać prawo jazdy bo z tego co wiem okres minął 16.12.18 r a jak dzwonię do mojego Wydziału komunikacji i pytam o odbiór to (przemili) urzędnicy ciągle mówią że nie jak moja sprawa wygląda? A zatrzymane miałem za jazdę pod spożyciu 0.16 promila tyle zapisane ale końcowe badanie było 0.13 p .z góry panu dziękuję za jakie kolwiek informacje czy z pokwitowaniem od policji i tymi listami mogę jechać odebrać prawo jazdy
  Pozdrawiam
  Mateusz .

 197. Okres rozpocznie swój bieg od dnia zwrotu dokumentu do starostwa (art. 102 ust. 1e ustawy o kierujących pojazdami). Samo zaskarżenie decyzji starosty do SKO nie wstrzymało wykonalności postanowienia starosty o zatrzymaniu prawa jazdy; należało oddać dokument do starostwa.

 198. Okres zatrzymania dokumentu liczy się w Pana przypadku od fizycznego zatrzymania go przez policję, Panie Mateuszu, więc 6 miesięcy od zatrzymania już upłynęło. Prawidłowe rozstrzygnięcie sądu powinno zarachować okres zatrzymania na poczet kary i zarządzić zwrot dokumentu. Ja spróbowałbym go odebrać z tym co Pan ma ale jeśli trafi się twardogłowy urzędnik, nie wykluczam że będzie Pan musiał napisać do sądu wniosek o uzupełnienie tego wyroku.

 199. Witam, zatrzymała mnie policja z powodu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym. Policjant nie pokazał mi pomiaru tylko powiedział że najpierw miałam 110 a później 75. Przyjęłam mandat i punkty karne później poproszono mnie do auta i tam policjant poinformował że zatrzymuje prawo jazdy i starosta zadecyduje czy zabiera mi je na miesiąc, dwa lub trzy. Czy mogę napisać pismo do starosty o niezatrzymywanie domukentu lub o najmniejszy wymiar czyli miesiąc?

 200. Witam,
  Termin zatrzymania uprawnień upływa w piątek w łącznie. W sobotę niestety nasze urzędy nie pracują i moje pytanie brzmi czy w sobotę już mógłbym się poruszać samochodem , czy muszę poczekać do poniedziałku aby je odebrać?

 201. Mógłby Pan, Panie Jakubie, narażając się na mandat w wysokości 50 złotych za brak posiadania przy sobie dokumentów w razie kontroli.

 202. Panie Macieju rozumiem , ale czy np. W sobotę jak by mnie kontrolowali to czy bym miał liczone to jako brak dokumentu i 50zl czy brak uprawnień i kolejne 3miesiace zakazu ?

 203. Panie Macieju, ja mieszkam na śląsku. W lipcu 2016 przekroczyłem prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, ale nie miałem przy sobie prawa jazdy i nie zostało ono zatrzymane przez policję. Mimo to starosta wydał decyzję o zatrzymaniu go. W maju 2018 podczas kontroli policyjnej dowiedziałem się, że moje prawko jest zatrzymane w systemie, ale policjanci mi go nie zatrzymali. We wrześniu 2018 oddałem sam prawo jazdy staroście na 6 miesięcy (po przedłużeniu o kolejne 3 miesiące z powodu majowej kontroli). Teraz w marcu 2019 powinienem odebrać od starosty prawo jazdy, jednak urzędniczka twierdzi, że będę musiał ponownie przystąpić do egzaminu, bo od zatrzymania mojego prawka minął ponad rok. Zatrzymanie prawa jazdy liczą od lipca 2016 a nie od września 2018. Czy to zgodne z prawem?

 204. Jeśli nie zwrócił Pan dokumentu po wydaniu decyzji o zatrzymaniu przez starostę to decyzja o przedłużeniu była prawidłowa, Panie Marcinie. Prawo jazdy było zatrzymane, ale termin nie biegł jeśli nie zwrócił Pan dokumentu, więc podczas kolejnej kontroli spełnił Pan przesłanki osoby, która porusza się pojazdem mechanicznym pomimo zatrzymania dokumentu. Druga decyzja jest prawidłowa jeśli przez ponad rok był Pan pozbawiony dokumentu, a nie jeśli postanowienie trwało ponad rok. Jeśli dobrze zrozumiałem Pana historię, to druga decyzja nie byłaby tu prawidłowa.

 205. Witam, zostalo mi zabrane prawojazdy na 3 miesiace. Zakaz mam do 30 marca 2019r. (sobota) Czy w niedziele 31 mogę jechać autem bez dokumentu i czy w razie kontroli mogą mi przedłużyć czas? Czy oni mają wgląd do tego? Bo opinie właśnie są podzielone i podobno mogą dodatkowo pół roku dodać za nie wykonanie kary mimo, że minęła wczoraj:)

 206. Mają podgląd w systemie, gdzie nie muszą mieć aktualnych danych. Przepis nie jest do końca jednoznaczny, to prawda, ale odnosi się wyraźnie do prowadzenia w okresie wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu uprawnień i został rozszerzony w ramach zamykania luki (obejmującej okres od zatrzymania prawa jazdy przez policję do wydania prawomocnej decyzji przez starostę) o przypadki prowadzenia w tym okresie. Potrzeba dużo złej woli, żeby odczytać go jako: “kto prowadzi samochód po upływie okresu na jaki zatrzymano mu uprawnienia ale przed odebraniem dokumentu prawa jazdy…” ale nie wykluczam, że u niektórych policjantów taka zła wola może się znaleźć. Uważam jednak, że w razie czego sprawę przewalczy się w sądzie.

 207. Witam
  Mam pytanie odnośnie terminu w jakim można odebrać prawo jazdy. Prawo jazdy zostało zatrzymane na okres 9 miesięcy. Czy oznacza to, że na odebranie prawa jazdy ze starostwa powiatowego zostaje 3 miesiące? Jeżeli nie odbierze się prawa jazdy w tym terminie, to będzie to liczone jako zatrzymanie powyżej 12 miesięcy i trzeba ponownie zdawać egzamin?

 208. Dzień dobry…Zostało mi zatrzymane prawo jazdy na okres3 miesięcy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym…Jestem kierowcą zawodowym i niestety w moim przypadku kara jest bardzo dotkliwa ponieważ już straciłem pracę do tego dochodzą inne zobowiązania…Czy jest szansa odzyskania prawa jazdy na auta ciężarowe przed upływem okresu 3miesięcy czy to tylko walka z wiatrakami i pisanie jakieś prośby czy pisma do starosty nic nie da…

 209. Zaskarżyć decyzję o zatrzymaniu dokumentu zawsze można, wnosząc o jej uchylenie lub zawieszenie, ale trzeba posiadać odpowiednie argumenty (najlepiej stan wyższej konieczności). Sama okoliczność że jest się kierowcą zawodowym niczego tutaj nie zmieni, Panie Wojtku.

 210. Witam, zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiace za przekroczenie predkosci w terenie zabudowanym. Mam zabrane do 24 maja włącznie. Z racji tego ze 25.05 tj sobota to prawo jazdy moge odebrac dopiero 27.05. Czy przez weekend moge jezdzic czy podczas kontroli przedluza mi czas zatrzymania do 6 miesiecy?

 211. Nie, Panie Łukaszu, nie przedłuża, ale mandat za fizyczny brak dokumentu może Pan wciąż dostać. Polecam też wozić ze sobą dokument który potwierdza że okres zatrzymania już upłynął.

Comments are closed.