MASZ PRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Krok, ul. Żeliwna 38/1B, 40-599 Katowice

Klient indywidualny

Zlecenie prowadzenia sprawy

Usługą, której najczęściej szukają klienci indywidualni, jest poprowadzenie przez kancelarię sprawy klienta od początku do końca. Usługa obejmuje: analizę sprawy, sporządzenie niezbędnych pism przedprocesowych, wniesienie sprawy do sądu, reprezentację klienta w toku postępowania sądowego, obronę przed ewentualną apelacją strony przeciwnej i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy współpracy z komornikiem, w celu wyegzekwowania dla klienta zasądzonej przez sąd kwoty. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów, klient zostaje rzetelnie poinformowany o szansach i zagrożeniach wiążących się z procesem sądowym w jego sprawie, po czym kancelaria przedstawia swoją ofertę. Koszt prowadzenia sprawy zawsze ustalany jest indywidualnie, zależy bowiem od zmiennych czynników, takich jak: czas niezbędny do analizy problemu prawnego, ilość niezbędnych pism procesowych, przewidywana ilość rozpraw sądowych, koszt dojazdów do sądu itd. Jeśli klient nie zdecyduje się na przyjęcie oferty kancelarii, płaci jedynie za analizę dokumentów, według stawki obowiązującej za poradę prawną.

Preferowanym przez kancelarię sposobem rozliczania się z klientem jest jednorazowe honorarium za prowadzenie sprawy, uiszczane przy zleceniu prowadzenia danej sprawy, oraz określona procentowo premia od sukcesu, zależna od kwoty którą kancelaria uzyska dla klienta, rozliczana już po wydaniu wyroku przez sąd. Taki sposób rozliczania ściśle związuje interes klienta z interesem kancelarii, powoduje bowiem że również w interesie kancelarii leży jak najszybsze rozstrzygnięcie sprawy (im szybsze, tym mniejsze będą koszty kancelarii) i jak najlepszy jej rezultat (im większą kwotę kancelaria wygra dla klienta, tym większą kwotę uzyska z premii za sukces). Alternatywnie, możliwe jest comiesięczne rozliczenie z kancelarią na podstawie stałej stawki godzinowej i wykazu godzin pracy, które pracownicy kancelarii poświęcili na prowadzenie sprawy klienta. Z uwagi na mniejszą kontrolę klienta nad końcową ceną takiej usługi oraz wymóg zwiększonego zaufania w stosunku do działań kancelarii, ten system rozliczeń dedykowany jest raczej klientom, którzy mieli już okazję współpracować z kancelarią.

Niezależnie od wybranej usługi, na spotkanie w kancelarii należy przynieść wszelkie posiadane na temat danej sprawy dokumenty, zwłaszcza pisma sądowe i administracyjne, wezwania do zapłaty, korespondencję pomiędzy stronami sporu (listowną, mailową i SMS’ową), umowy wraz z aneksami, faktury wraz z dowodem ich nadania itp. W razie wątpliwości, znacznie bezpieczniej będzie przynieść ze sobą zbyt dużo dokumentów niż nie przynieść wszystkich, ponieważ braki w dokumentach mogą spowodować błędną analizę szans na zwycięstwo w danej sprawie.
Przed wizytą w kancelarii prosimy o umówienie spotkania za pomocą zakładki kontakt.

Sporządzanie dokumentów

Czasami zdarza się, że potrzeby klienta ograniczają się jedynie do sporządzenia profesjonalnego pisma procesowego, wniosku, umowy, statutu czy regulaminu. Do takich klientów kierujemy właśnie tę usługę, która polega na jednorazowym przygotowaniu jakiegoś dokumentu lub, w przypadkach bardziej skomplikowanych, na analizie stanu prawnego sprawy i, w oparciu o jej wyniki, sporządzeniu pisma procesowego. Doświadczenie uczy, że profesjonalnie sporządzona umowa potrafi uchronić klienta przed późniejszymi przykrymi konsekwencjami, profesjonalnie napisany statut sprawnie rozwiązuje problemy organizacyjne a profesjonalne pismo procesowe zdecydowanie zwiększa szansę na zwycięstwo w danej sprawie.

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń za usługę sporządzania dokumentów: jednorazowe honorarium bądź wynagrodzenie czasowe. Jednorazowe honorarium najczęściej stosowane jest dla pism, które nie wymagają dodatkowej analizy stanu prawnego a czas ich sporządzenia można precyzyjnie oszacować, takich jak: umowy, statuty, regulaminy, wnioski egzekucyjne czy wezwania do zapłaty. Honorarium płatne jest w momencie zlecenia wykonania pisma, gotówką, kartą bądź przelewem. System wynagrodzenia czasowego najczęściej stosowany jest przy pismach o większym stopniu komplikacji, takich jak apelacje, kasacje czy pozwy, które wymagają dokładnej analizy stanu prawnego przed ich sporządzeniem. Kwota wynagrodzenia obliczana jest na podstawie stawki godzinowej i ilości godzin spędzonych przy przygotowaniu pisma. Takie wynagrodzenie płatne jest po sporządzeniu pisma, gotówką, kartą bądź przelewem.

Na spotkanie w kancelarii należy przynieść wszelkie dokumenty, związane ze zleceniem sporządzenia pisma, a jeśli zlecane jest sporządzenie pisma procesowego, należy również przynieść wszystkie posiadane pisma sądowe, wezwania do zapłaty oraz korespondencję pomiędzy stronami (listowną, mailową i SMS’ową). W razie wątpliwości, znacznie bezpieczniej będzie przynieść ze sobą zbyt dużo dokumentów niż nie przynieść wszystkich, ponieważ braki w dokumentach mogą poważnie utrudnić lub wręcz uniemożliwić wykonanie usługi przez kancelarię.

Przed wizytą w kancelarii prosimy o umówienie spotkania za pomocą zakładki kontakt.

Porada prawna

Najbardziej podstawową usługą kancelarii dla klienta indywidualnego jest porada prawna, która polega na ustnej analizie zgłaszanego przez klienta problemu prawnego i odpowiedzi na wszystkie dotyczące go pytania, wraz z sugestią kancelarii odnośnie do dalszego sposobu postępowania. Na spotkanie w kancelarii należy przynieść wszelkie posiadane na temat danej sprawy dokumenty, zwłaszcza pisma sądowe i administracyjne, wezwania do zapłaty, korespondencję pomiędzy stronami (listowną, mailową i SMS’ową), umowy wraz z aneksami itp. W razie wątpliwości, znacznie bezpieczniej będzie przynieść ze sobą zbyt dużo dokumentów niż nie przynieść wszystkich, ponieważ braki w dokumentach mogą spowodować błędną analizę stanu prawnego w danej sprawie. Porada prawna płatna jest gotówką bądź kartą, bezpośrednio po jej udzieleniu.

W przypadku, gdy analiza problemu prawnego wykaże możliwość wygrania danej sprawy dla klienta, kancelaria przedstawi klientowi ofertę poprowadzenia takiej sprawy w jego imieniu. W razie przyjęcia oferty kancelarii, koszt już udzielonej porady prawnej zostanie odjęty od kwoty honorarium kancelarii za poprowadzenie tej sprawy.

Przed wizytą w kancelarii prosimy o umówienie spotkania za pomocą zakładki kontakt.